اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان  بمناسبت روز اول ماه مه

 

 

طبقه کارگر وزحمتکشان آذربایجان سابقه وسنت پرشکوه مبارزاتی دارند. نخستین سندیکاها واتحادیه های کارگری درایران به همت کارگران ترک آذربایجانی تاسیس شده است.

در صد سال گذشته ، هرگاه امکان وفرصت تشکیل اتحادیه های کارگری دست داده  ترک ها پیشتاز بودند.به همین علت نیز چه در دوران سلطنت پهلوی ها وچه در دوران سیاه جمهوری اسلامی بیشترین فشار وآزار واذیت را کارگران ترک متحمل شده اند.

 

طبقه مزد وحقوق بگیر بدون تشکیلات صنفی نه میتواند در تحولات اجتماعی - سیاسی تاثیرگذار باشد ونه میتواند به مطالبات صنفی خود دست یابد. بی سبب نیست که جمهوری اسلامی از هر نوع تشکل آزاد ومستقل کارگری وحشت دارد!

کارگران وزحمتکشان در 30 سال گذشته دشمنی حکومت اسلامی با طبقه کارگر راعمیقا وبا  گوشت وپوست خود لمس کرده اند.

 

 کارگران وزحمتکشان آذربایجانی در هر کجای آذربایجان که هستند ودر هر شاخه اقتصاد فعالیت دارند  باید درگام نخست تلاش کنند اتحایه ها وسندیکاهای موجود را تثبیت وتقویت کنند. در کارخانه ها وکارگاه ها یی که سندیکای کارگری وجود ندارد ،  آنرا بوجود آورند وایضا  کارگران صنوف مختلف نیز باید آستین ها را بالا بزنند وتشکل های صنفی خود را ایجاد کنند.

 

روشن است که فعالیت برای راه اندازی وتاسیس اتحادیه های کارگری در شرایط کنترل نهادهای امنیتی به سهولت پیش نخواهد رفت. البته در شرایط پلیسی که امکان تاسیس اتحادیه موجود نباشد  میشود هسته های غیر علنی کارگری برای پیگیری مطالبات صنفی سازمان داد.

کارگران بیکار آذربایجانی نیز باید سعی کنند تشکل های خودشان را ایجاد کنند.

 

کارگران ترک آذربایجانی در پایتخت وخارج ازمرزهای آذربایجان که سندیکاهای کارگری وجود دارد باید در آن سندیکا فراکسیون خودشان را تشکیل بدهند ودر کارخانه ها وکارگاه ها یی که اتحادیه ای وجود ندارد در تاسیس اتحادیه ها وسازماندهی کارگران فعال باشند.

 کارگر ترک آذربایجانی باید با به رخ کشیدن هویت ملی خود ودر دفاع از حقوق شهروندی وحقوق ملی ومبارزه با تحقیر وتبعیض مهر خودرا بر جنبش کارگری بزند.

 

جنبش طبقه کارگر در نیم قرن گذشته تجارب گران قیمتی اندوخته است وباید از این تجارب آموخت.

   فعالان وکادرهای مجرب وسندیکالیست کارگری باید تلاش کنند که اتحادیه های کارگری در جهت مصالح ومنافع صنفی باشد واز درگیر شدن  غیر لازم در مسایل سیاسی  پرهیز کنند. گرچه جمهوری اسلامی ازتشکل کفتربازان نیزوحشت دارد وحتی تاب تحمل این نوع جمعیت ها را نیز ندارد.

 

کادرها وفعالان ومحافل وگروهبندی های حرکت ملی آذربایجان ضروری است به مسایل ومعضلات کارگران توجه کنند ودرحرکت های کارگری ودر مبارزه برای مطالبات صنفی در کنار آنها باشند. باید اعتماد کارگران وزحمتکشان به حرکت ملی آذربایجان جلب شود واین ممکن نیست مگر حمایت وپشتیبانی واقعی  وشرکت عملی در مبارزات کارگران!

 

نباید فراموش کرد که جنبش  ملی ودمکراتیک آذربایجان جنبش تک مضمونی نیست ونمیتواند باشد.

حرکت ملی آذربایجان اگر میخواهد- که میخواهد-بنام تمام ملت حرف بزند وتوده های وسیعی را بسیج کند باید به مسایل زنان ومطالبات آنها توجه جدی کند ودر کنار آنها وبرای رهایی زن از سنتهای ارتجاعی وقوانین ومقررات ضد زن جمهوری اسلامی مبارزه کند. همچنین دفاع از مطالبات بی واسطه ونقد کارگران وزحمتکشان ومبارزه برای عدالت اجتماعی وحفظ محیط زیست وحقوق بشر از وظایف حرکت ملی آذربایجان است.

 

هیئت اجرائیه جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

8اردیبهشت 1389

28 آوریل 2010