ديلماج درگيسی  - ١٣٨٤ايل -١٤جو نومره
قادين مساله سی اؤزل سايی - ويژه نامه مسئله زن
  ^

چند نکته - سرمقاله  ^
معرفی گروه زنان ياناشی  `
دوکتور محمد تقی ذهتابی: ميرزه علی معجز و تحصيل زنان
   `
سيما باغبان خطيبی: مبانی مسئوليت دولتها در حقوق زنان  `
 مينو امير قاسمی: زنان فرهيخته در آذربايجان  `
ع. ناهيدی آذر: کوشش مردان در راه آگاهی و آزادی زنان...  `
فيروزه مهاجر: جهانی سازی، فقرزنان و زنانه شدن فقر  `
فراز يکتا: دوکتور رفيع خان امين  `
فرانک فريد: از روز جهانی زن تا روز جهانی مبارزه با فقر  `
عليرضا صرافی: دهه نود پايان عصر مردسالاری در ايران  `
گروه ترانه زنجان   `
آشنائی با يکی از زنان فعال تورکمن  `
مصاحبه با خانم نوال السعداوی  ^
دوکتور صديقه عدالتی: قادينين رولو تاريخده  `
رحيم رئيس نيا: زينب پاشا چهره يک زن شجاع و عدالتخواه  ^
فريده اصغرنيا: قادينلارين موسيقی صنعتی ايله ايلگيسی   ^
 ادبيات  `
کاظم عباسی: تحليل محتوی ارزشيابی در مورد جنس مؤنث در ضرب المثلهای آذربايجان  `
زهرا يونس  پور- ائلناز دشتی: سخن کوتاه است و خبر بسيار روشن  `
نکاتی درباره حقوق بشر و خشونت عليه زنان  ^