فدراليزم   federalizm

 

هدايت سلطانزاده:  فدراليسم و تفکيک قوا   PDF

آبتام:  فدراليسم در ايران

کتاب درسى دانشگاهى مقدمه اى بر فدراليسم ^

هدايت سلطانزاده: فدراليسم چيست؟ <<<

علی قره جه لو: انديشه فدراليزم در تحولات معاصر ايران <<<

ترجمه ن. ايرانپور: پيش نويس طرح قانون زبانها در سوئيس >>>

فرانتس فالند: تنوع در فدراليسم >>>

ترجمه ن. ايرانپور: درباره منشور زبانها

ناصر ايرانپور: نظرياتى پيرامون فدراليسم  

ترجمه ناصر ايرانپور: سوئيس و مساله مليتها

 داوود ائلدنيز: مسااله فدراليزم در ايران و خواسته هاى جنبش ملى آذربايجان

A. Yəzdani: Federal İran Azərbaycan xalqının hquqları

يوسف عزيزى بنى طرف: فدراليسم در ايران

ناصر ايرانپور: پيش فرض اشتباه، استنتاج اشتباه

تهيه و تنظيم کريم سيدى: منشور فدراليستى

يونس شاملى: به سوى فدراليسم

سيداوالى: مساله ملى و وظايف سازمانهاى سياسى آذربايجان

عليرضا صرافى : چشم اندازى از ايران فدرال

ا.مونش - ک. مروالد: فدراليسم در آلمان- ترجمه ن. ايرانپور

رودولف هربک: فدراليسم آلمان در آستانه تحول

مونش - لائوفر: ترجمه ناصر ايرانپور : مدخلى بر بحث فدراليزم در آلمان

ترجمه ناصر ايرانپور : ر. اولاف شولتسه: مبانى و مسائل نظامهاى فدراليستى

يونس شاملى (متن سخنرانى): بسوى کدامين فدراليسم؟ >>>

ن. ايرانپور: يک تجربه تاريخى موفق