جنبش فدرال دموکرات آذربایجان ، روز جهانی زن ، جشن 8 مارس را به  همه  زنان هموطن خود ،و زنان ترک در آذربایجان و در هرنقطه ای از ایران تبریک می گوید !

ما بر این اعتقادیم که زنان بعنوان نیمی از افراد جامعه ما ، از اشکال مختلف نا برابری جنسی و طبقاتی  ، نابرابری اجتماعی و سیاسی ،  نابرابری در برابر قانون ، و نابرابری حضور در قدرت سیاسی ، رنج می برند. این نابرابری در مناطق ملی ، شکل مضاعف تری بخود گرفته و بدلیل وجود ستم ملی درصد سال گذشته ، بر ابعاد این نابرابری افزوده است. عواقب این نابرابری در مناطق ملی ، به نابرابری هرچه بیشتر آنان در سرمایه گذاری انسانی ، و تبدیل زنان مناطق ملی به شهروندانی درجه سوم است.

ما بر این اعتقادیم که که جنبش دموکراتیک زنان بعنوان جنبشی برابر طلب و عدالت خواه ، تنها در صورتی می تواند با استواری بیشتر بجلو گام بر دارد که خود را با دیگر جنبش های برابر طلب و عدالت خواه ، همراه و همگام سازد. برهمین منوال ، ما بر این باوریم که جنبش دموکراتیک در ایران بطور اعمم و جنبش  حقوق برابر طلب سیاسی و اجتماعی در مناطق ملی ، بدون اشتراک وسیع زنان ، جنبشی صرفا مردانه و فاقد با ر دموکراتیک واقعی خواهد بود. حضور وسیع زنان در جنبش دموکراتیک در مناطق ملی ، نه تنها بر توان خود آنان در مبارزه بحق خود برای برابری حقوقی در تمام حوزه های زندگی مدنی و سیاسی می افزاید ، بلکه بر خصلت حرکت مدنی در مناطق ملی  و در مبارزه علیه هر نوع تبعیض جنسی ،  هرنوع نژاد پرستی ملی علیه ملت های دیگر ، بعد انسانی تازه ای می بخشد.

ما بر این اعتقادیم که جنبش های دموکراتیک و برابری طلب در جامعه ، از عدالت خواهی کارگران و زحمتکشان گرفته تا مبارزه زنان برای حقوق برابر مدنی و سیاسی ، و مبارزه در مناطق ملی برای حقوق برابر سیاسی و فرهنگی ، در صورت مشارکت و پشتیبانی فعال از همدیگر می توانند به صدائی واحد برای آزادی از هرنوع تبعیض جنسی ، مذهبی ، نژادی و ملی ، و گسترش عدالت خواهی برای زحمتکشان و کارگران ، که زنان و بخش غالب افراد در مناطق ملی ، اکثریت غالب آنان را تشکیل می دهند ، تبدیل شوند. و در این راه ، ما بر این باوریم که  هیچ ملیتی دشمن ملیتی دیگر در ایران نیست ، بلکه دشمنی ها همواره از طریق حاکمیت سیاسی ، و در شرایط فعلی ایرا ن ، از طرف جمهوری اسلامی  و روشنفکران و عناصر استبداد زده و بی اعتقاد به آزادی و دموکراسی بر انگیخته میشود.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان ، عمیقا بر این باور است که نوع نگرش جامعه به زن ، در جه تمدن آنرا نشان می دهدو تمدن انسانی ، حاصل تلاش مشترک برای دنیائی انسانی و عدالت خواهانه است!