باتمام نیرو به دفاع ا زعباس لیسانی بپا خیزیم!

 

رژیم جمهوری اسلامی که بنیاد گرایی اسلامی را با ناسیونالیزم افراطی ایرانی و شوونیزم فارس ترکیب کرده است ، دشمن قسم خورده مردم آذربایجان و تورکان ایران است!

 

قیام یک پارچه وگسترده وسرتاسری ملت تورک ایران درخرداد ماه سال جاری بتمام معنا علیه حکومت اسلامی و دفاع ازهویت ملی وآزادی وبرابری، و رهایی از چنگال رژیم تاریک اندیش درایران بود.

 

جمهوری اسلامی برای ادامه بقاء خود حاضر است هر امتیازی را به قدرت های خارجی وازجمله وبویژه به آمریکا وغرب بدهد، ولی مطلقا حاضر نیست حقوق ملی وحقوق شهروندی ملل ساکن ایران را به رسمیت بشناسد.

 

بعداز قیام پر شکوه مردم آذربایجان وتورکان ایران ، رژیم حاکم بر ایران شمشیر را از روبسته واز فعالان سیاسی و فرهنگی آذربایجانی انتقام میگیرد. بازداشت فله ای فعالان سیاسی وفرهنگی وهویت طلب تورکان ایران ادامه همین سیاست ضد آذربایجانی وضد تورکی حکومت اسلامی است!

 

آقای عباس لیسانی یکی ازاین قربانیان است که با گفتن نه شجاعانه به رژیم آپارتاید اینک جان برکف و در اعتصاب غذا بسر میبرد. مقاومت تحسین برانگیزعباس لیسانی شکنجه گران ونیروهای امنیتی رابه زانو در آورده است!

 

دهها وصدها فعال سیاسی و فرهنگی گمنام جنبش ملی ودموکراتیک آذربایجانی در زندانهای مخفی تحت شکنجه قرار دارند.

 

ما از اعضا وهواداران جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان و از تمام سازمانهای سیاسی وفعالان سیاسی وفرهنگی ملت تورک ومردم آذربایجان و ملل تحت ستم وهمه آزادیخواهان می خواهیم که باتمام نیرو به دفاع از آقای عباس لیسانی ودیگر زندانیان سیاسی آذربایجانی برخیزند وازتمام امکانات ممکنه استفاده کنند و به نهادهای مدافع حقوق بشرمراجعه کرده تا آقای عباس لیسانی ودیگر زندانیان سیاسی آذربایجانی را از چنگال رژیم جمهوری اسلامی نجات دهند!

هئيت اجرائیه جنبش فدرال - دموکرات آذربایجان
٢۰۰٧/ ۰١/ ٢٩