افشای شيوه رسوای اعترافگيری جمهوری اسلامی

 

ما پیشاپیش اعترافات ساختگی وجعلی فعالان جنبش ملی ـ دموکراتیک آذربایجان در زیر شکنجه را محکوم میکنیم!

 

بر اساس اخبار موثق ، شکنجه گران وزارت اطلاعات وامنیت جمهوری اسلامی در تلاش اند با توسل به انواع شکنجه های جسمی وروانی بعضی از بازداشت شدگان اخیر را وادار به اعترافات واظهارات جعلی وهدایت شده در مقابل دوربین های تلویزیون کنند!

همانگونه که بر همگان آشکار است این اعترافات تلویزیونی شیوه ی رسوای همیشگی جمهوری اسلامی بوده وفاقد هرگونه اعتبار است.

ضمنا اخبار دریافتی حاکی است که وزارت ااطلاعات وامنیت سعی میکند روحیه بازداشت شدگان اخیررا با تحت فشار گذاشتن وآزار واذیت اعضائ خانواده وبستگان نزدیک درهم شکنند!

سازمان جنایتکار امنیت واطلاعات ووزارت کشورسرکوبگر حکومت اسلامی سعی میکنند جنبش ملی ـ دموکراتیک وقیام عمومی مردم آذربایجان وتورکهای ایران را به خارج از مرزها وصل کرده وتوطئه دشمنان ایران قلمداد کنند.

قیام همگانی ومسالمت امیز وبدون خشونت مردم آذربایجان وملت تورک درسرتاسر ایران برای حق تعین سرنوشت؛رسمیت یافتن زبان تورکی وتدریس آن درتمام دوران تحصیل؛تاسیس تلویزیون سراسری وبرای آزادی بیان،اجتماعات،تظاهرات وحق فعالیت علنی احزاب وتشکل های سیاسی وصنفی وفرهنگی بوده است!

جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان اعلام می کند که اعترافات بازداشت شدگان در مقابل دوربین های تلویزیونی بکلی ساختگی وجعلی است!

ما از همه آزادیخوان و تمام سازمانهای سياسی و نهادها وسازمان های مدافع حقوق بشر وکمسیون ها وکمیته های مدافع حقوق زندانیان سیاسی میخواهیم که برای دفاع از بازداشت شدگان اخیر درآذربایجان وتهران اقدامات عاجل انجام دهند!

هئيات اجرائيه جنبش فدرال دموکرات آذربايجان 07,06,2006