اطلاعيه کنگره مؤسسان جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان در رابطه با
کنگره ملیت های ایران فدرال

 

به دوستان و اعضای محترم کنگره ملیت های ایران فدرال

 

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان در نشست کنگره مؤسسان خود به بررسی و بازبینی همکاری و فعالیت مشترک خود در چهار چوب کنگره ملیتها و نتایج تاکنونی آن پرداخت و ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت همکاری با سازمانها و تشکل های ملیتها در ایران، بر این نتیجه گیری رسید که لازم است که در شکل همکاری خود نیز تغییراتی را انجام دهد.

 

همانگونه که خود آگاهید، شکل گیری این جریان ، با ناهمایندی های جدی فکری در نحوه نگرش به حقوق ملیتها، و نحوه همکاری و ائتلاف با دیگر جریانات سیاسی همراه بوده است که مانع از پیشبرد سیاست عملی مشترک جدی شده است. ما بر این اعتقادیم که همکاری با سازمانها و تشکل های ملیتها ، یک ضرورت حیاتی در مبارزه مشترک علیه جمهوری اسلامی و برای سرنوشت آتی ایران است و بر این اعتقاد خود پایبندیم.

 

لیکن در فضای موجود سیاسی، برداشتها از همکاری، سیاست های ائتلافی و نوع نگرش نسبت به سیاست کشور های خارجی و یا احتمال تاثیر گذاری آنها بر روند تغییرات در ایران، یگانه نیست. اندیشه آدمی است که کردار آدمی را شکل میدهد و نحوه برداشتهای متفاوت، ضرورتا به حرکت های سیاسی متفاوتی ممکن است بیانجامد. از اینرو، ما مایلیم که هر سازمان و تشکلی، بار مسئولیت سیاست های خود را داشته باشد و عواقب احتمالی آن نیز، بردوش خود آن باشد، چرا که حرکت سیاسی در فضای سیاسی بین المللی و داخلی امروز در ایران ، به راه رفتن در زمینی لیز و یخ زده میماند که هر لحظه خطای زمین خوردن و کج رفتن در آن کمین کرده است.

 

بصراحت بگوئیم که ما امید چندانی به جناح های مختلف او پوزیسیون نداریم و اگر بارقه امیدی نیز باشد ، باز باید آنرا در حرکت عمومی در بین ملیت ها سراغ گرفت. بهمین دلیل نیز به همکاری بین ملیت ها اعتقاد راسخ داریم. با اینهمه، فاصله های فکری و برداشت های سیاسی ناهما یند نیز مانع از حرکت مشترک و اقدام مشترک جدی میشوند و شاید نتوان بسرعت و در فاصله زمانی کم ، پل پیوندی بین آنها بر قرار کرد.

 

یافتن زبان و بر نامه ای مشترک، تا حدی زمان می طلبد و بدون زبان و برنامه ای مشترک، بودن در نهادی واحد، ممکن است بر ناهمایندی ها و اختلافات ناخواسته ای دامن زند که مورد علاقه هیچ یک از ما ها نیست.از اینرو، ما به این نتیجه رسیده ایم که تا یافتن چنین زبان و برنامه ای مشترک، بیرون از کنگره ملیت هاى ایران فدرال، بهتر میتوانیم همکاری داشته باشیم .

 

ما ضمن اینکه دیگر خود را عضوی از کنگره ملیت های ایران فدرال نمیدانیم، واقفیم که مشترکات زیادی چه در خواسته های خود در رابطه با حقوق ملیت ها و چه در رابطه با خواسته های عمومی دموکراتیک در ایران با همدیگر داریم، که خود ضرورت ادامه تماس و همکاری با تشکل های ملیت ها را می طلبد. ما به سهم خود، به همکاری های فکری و عملی خود با دوستان عضو در کنگره ، در ارتباط با این خواسته های دموکراتیک، ادامه خواهیم داد.

 

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان- 17 خرداد 1384( برابر با 7 ژوئن 2005)