اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

 

حمله وحشیانه دولت عراق به اعضائ مجاهدین خلق در کمپ اشرف را شدیدا محکوم میکنیم!

 

بنا به گزارشات واخبار انتشار یافته در حمله وحشیانه نیروهای عراقی به ساکنان اردوگاه اشرف دستکم 7 نفر کشته وبیش از 400 نفر از اعضا مجاهدین خلق مجروح شده اند. طبق اظهارات مسئولان مجاهدین ، نیروهای عراقی مانع دسترسی مجروحان به پزشک وداروهای لازم هستند. این عمل شنیع دولت عراق به واقع جنایت علیه بشریت وجنایت جنگی وزیر پاگذاشتن اصول اولیه حقوق بشر ونقض آشکاراصول کنوانسیون ژنو است.

طبیعی است که این اقدام جنایت کارانه بادر خواست و همدستی رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

مقامات ارشد ورسمی جمهوری اسلامی از حمله دولت عراق به کمپ اشرف اظهار شادمانی کرده واین عمل دولت عراق راقابل تقدیر دانسته اند!

 

باید به ساکنین کمپ اشرف که پاسپورت های پناهندگی واقامت از کشورهای اروپایی وآمریکایی دارند امکان بازگشت به آن کشورها بدون دردسر فراهم آید وآنهایی که فاقد پاسپورت پناهندگی هستند در اسرع وقت به عنوان پناهنده سیاسی از طرف کمساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پذیرفته شوند وامکان انتقال آنها به کشورهای غربی فراهم آید.

تحویل ساکنین اشرف به حکومت اسلامی ( که جمهوری اسلامی دولت نوری المالکی را بشدت تحت فشار گذاشته است که مجاهدین مستقر در کمپ اشرف را به آنها تحویل دهد ودولت عراق نیز بی میل نیست در مقابل امتیازهایی که از جمهوری اسلامی میگیرد، ساکنین اشرف را به رژیم جمهوری اسلامی تحویل دهد) اقدامی است ضد انسانی وجنایتکارانه که معنایی جز فرستادن مجاهدین به شکنجه گاهای حکومت اسلامی ندارد جمهوری اسلامی میخواهد در فضائی که مردم کشور خود علیه آن بپا خواسته اند ، از تحویل احتمالی سازمان مجاهدین بعنوان یک ابزار تبلیغاتی در جهت نیات شوم خود بهره برداری کند. باید بطور جد مانع ین اقدام ضد بشری شد.

تا حل وفصل کامل مسئله پناهندگی وانتقال ساکنین کمپ اشرف به کشورهای امن ، اداره اردوگاه اشرف باید به صلیب سرخ جهانی وکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل واگذار شود.این حق طبیعی هر گروه پناهنده ای است که تحت پوشش قوانین بین المللی گرفته و امنیت جانی آنان مورد تضمین قرار گیرد.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان حمله جنایتکارانه نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف را بشدت محکوم میکند وخواهان مداخله فعال همه نهاد دموکراتیک بین الملی و مدافعین حقوق بشر بین المللی و ایرانی ، برای جلوگیری از این اقدام جنایتکارانه دولت عراق است.

هیئت اجرائیه جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

2 آگوست 2009