اعتراض دانشجویان آذربايجانی ، ندای حق ملت ترک است!

 

 

این یک تصادف نبود! ترسیم ملت ترک بصورت یک سوسک زبان نفهم که حتی به زبان خود بلد نیست حرف بزند و ناگزیر از سخن گفتن به زبان دیگران است، نه تصادفی بود و نه بی سابقه! این یک سیاست رسمی شبه فاشیستی است که در هشتاد سال گذشته ، بطور رسمی از طرف رژیم های شونیست حاکم بر ایرا ن دنبال شده است . در مراسم شبیه سازی تعزیه در محرم سال قبل در خیابان های تهران بود که امام حسین به زبان فارسی  سخن می گفت و شمر و حرمله با لهجه مسخره آمیز تر کی جواب می دادند! نژاد پرستی فقط با زبان خشن اسلحه با مخالفین خود سخن نمی گوید! زبان تمسخر و تحقیر سلاحی شوم تر و خشن تری است که به سلاخی روح ملت تحت ستم می پردازد تا از آن برده ای حقیر سازد و تا زمانی که ملت ستم دیده ای علیه آن به طغیان بر نخاسته است ، انکار هویت او و برتر شمردن خود، روش و سیاست روزمره او خواهد بود.

سیاست شونیستی باید مدام براین "برتر" شماری خود و خوار تحقیر ملت های  تحت ستم خویش در طبل تبلیغاتی خود بکوبد! رابطه بی واسطه ای هست بین سوسک زبان نفهم خواندن ترک ها و " ستارگان پارسی" که باید در برابر شبکه های تبلیغاتی تلویزیون های جهان در جام جهانی می در خشیدند!  رابطه مستقیمی هست بین تحمیل زبان فارسی بر ما و بیگانه نامیدن زبان مادری ما!

نژاد پرستان همواره با کلمات مشابهی سخن می گویند.تبلیغات چیان آلمان نازی ، یهودیان را به سوسک و قارچ سمی تشبیه می کردند و روزنامه ها و فیلم و حتی  کتا ب ها ی در سی کودکان را با  اندیشه مسموم خود آلوده می ساختند. این همان شیوه ای است روزنامه "ایران" در مقام ارگان رسمی سیاست های دولتی در جمهوری اسلامی در پیش گرفته است !

سلطنت کودتایی رضا خان ، زبان ما را زبان چنگیز خواند که باید بریده می شد و اکنون شو نیسم فارس حاکم بر  جمهوری اسلامی ، همانند مبلغین نازی ها  در ترسیم یهودیان ، ملت ترک را در مظان قیاس  با سوسک ها قرار داده است! از حرمت انسانی خود ، از هویت ملی خود دفاع کنیم!

 

 

 هئيات اجرائيه جنبش فدرال دموکرات آذربايجان

18.05.2006