جنبش فدرال دموکرات آذربايجان

 

ياشاسين آذربايجان

زمين زير پای جمهوری اسلامی ميلرزد!

 

قيام صدها هزار نفری مردم تبريز در اول خرداد ١٣٨۵ شروع انقلاب تورکهای ايران برای دفاع از حقوق پايمال شده انسانی و ملی خويش،عليه جمهوری اسلامی که شوونيزم فارس را نمایندگی میکند،بوده است!

 

آنچه که در روزنامه ی ايران.نشريه دولتی جمهوری اسلامی در چه کنيم که سوسکها سوسکمان نکنند آمده است، به هيچوجه اتفاقی تصادفی نيست. اين ادامه و تشديد سياست تحقير ملل غير فارس است که با رژيم پهلوی در ايران بنياد نهاده شد و جمهوری اسلامی وارث و ادامه دهنده آنست. نامگذاری ستارگان پارسی برای تيم ملی فوتبال ايران در بازی های جهانی در آلمان و يا تبريکات ويژه احمدی نژاد برای فارسی زبانان در تبريک سال نوامسال همين چند ماه اخير نشان برجسته تمايلات شوونيستی رژيم اسلامی جمهوری اسلامی است.

 

خواهران و برادران تورک!

قيام قهرمانانه شما خواب را از چشمان خيليها گرفته است. سردمداران جمهوری اسلامی را به وحشت مرگ انداخته است. جمهوری اسلامی از طرفی با تمام نیرو، شمایی را که، برای دفاع ازحقوق حقه ی خود بپا خاسته اید سرکوب ميکند. و از طرف ديگر با قدمهای کوچک ولی شتابزده عقب نشينی ميکند. اين نشان از پيروزی و موفقيت جنبش ملی و دموکراتيک تورکهای ايران در مقابل جمهوری اسلامی است.

پیوسته اخبارجنبش ملی ـ دموکراتیک آذربایجان در رسانه های گروهی فارسی زبانان یا بایکوت می شده ویا با سانسور،تحریف همراه بوده است!

بايکوت خبری رسانه های فارسی زبان و مرکزگرا، چه در داخل و چه در خارج، بر اثر عظمت قيام تبريز و.ساير شهرهای.آذربايجان بالاجبار شکسته شد. اين نيز دستاورد بزرگی است.

سازمانهای باصطلاح سرتاسری ايرانی چه پوزيسيون و چه اوپوزيسيون بالاخره با اکراه و تاخير در مقابل حرکت قهرمانانه شما موضع گرفتند. برای درک افکار.شوونيستی حتی در سازمانهای اوپوزيسيون که دم از فدراليزم و حق ملل در تعيين سرنوشت خويش ميزنند کافی است که به سطح سازمانی اطلاعيه های اين سازمانها دقت کنيم. مثلا يکی از اينها با امضای کميسيون خلقها و ديگری با امضای روابط عمومی و برخی نيز بنام سازمانهای محلی خود در اين مورد اطلاعيه منتشر ساخته اند. گويا مساله ای به اين بزرگی در شان اورگانهای مرکزی آنها نبود.! .واضح است که تمامی اينها در حافظه تاريخی تورکهای ايران ثبت خواهد شد.

خواهران و برادران آذربايجانی! جمهوری اسلامی زخمی کاری برداشته است و به خود ميپيچد! رژیم تظاهرات صدها هزار نفری شما را غيرقانونی اعلام ميکند، و تهديد ميکنند که توطئه ها را در نطفه خفه خواهند کرد و يا نماينده شش درصدی انتصابی در مجلس نظامی امنيتی ميخواهد با براه انداختن اعدامها جواب شما را بدهد.

آنان نيک ميدانند که ديگر خوابشان تعبير نخواهد شد و جنبش ملی دموکراتيک شما شکوهمند تر، قويتر و پر دامنه تر از آنست که چنين تهديدات و تشبثاتی کوچکترين خللی در آن وارد بکند.

 

خواهران و برادران!

مسئله ملی ترکان ايران اصولا يک مسئله سياسی است. حل مسئله ملی و امحا ستم ملى تنها از طريق تامين حق ملل درتعيين سرنوشت خويش ممکن و مقدور است. جمهوری اسلامی ايران مانع اصلی کنونى سر راه تحقق اين امر است.

 

جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان وظیفه دارد ازمطالبات سیاسی،اجتماعی وفرهنگی دیگر ملل ستم دیده درمقابل جمهوری اسلامی دفاع کند!

 

براى پايان دادن به ستم ملى و عقب ماندگى اقتصادى مناطق ترک نشين و ايجاد امکانات و فرصتهاى برابر برای همه مليتها در ايران، برای دستیابی به آزادی سیا سی، براى پايان دادن به آپارتايد جنسى و سرکوب زنان، و براى پايان دادن به بيعدالتى هاى گسترده و عميق طبقات فرودست و زحمتکش ضرورت دارد که جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان با جنبش های فمنیستی زنان وکارگران وزحمتکشان آذربایجانی پیوند محکمی برقرار کنند!

 

همان گونه که ما دراعلامیه های قبلی خاطر نشان کرده ایم،وظیفه ی عاجل وتاخیرناپذیرفعالان سیاسی وفرهنگی وکادرهای جنبش ملی ـ دموکراتیک آذربایجان کمک جدی به تشکل یابی وسازماندهی اقشار وطبقات ولایه های مختلف اجتماعی وفرهنگی است.

 

حداقل مطالبات تورک های ایران ومردم آذربایجان به باور جنبش فدرال دموکرات آذربايجان عبارت است از:

 

تغیر قانون اساسی وبه رسمیت شناختن کثیرالمله بودن کشورایران واستقرار جمهوری دموکراتیک فدرال ولائیک؛

رسمیت یافتن زبان ترکی وتدریس آن در تمام دوران تحصیل ؛

ایجاد وتاسیس تلویزیون سراسری به زبان تورکی آذربایجانی؛

آزادی تمامی دستگیر شدگان اخیرومحاکمه ومجازات کسانی که در تبریز وارومیه ودیگر شهرهای آذربایجان به سوی ملت آتش گشوده اند ویا تظاهر کنندگان تورک را مورد ضزب وشتم قرار داده اند؛

آزادی تمامی زندانیان سیاسی وازجمله وبویژه زندانیان سیاسی آذربایجانی؛

آزادی بیان ، اجتماعات وتظاهرات وحق فعالیت علنی احزاب وتشکل های سیاسی وصنفی وفرهنگی؛

اقتصاد آذربایجان ومناطق تورک نشین به خاطر اعمال ستم ملی وسیاست تبعیض آمیز دردوران دو پهلوی وبویژه درجمهوری اسلامی با کاهش سرمایه گذاری،فرار سرمایه ومهاجرت وسیع نیروی کار ماهر روبروست.باید سریعا به این همه عقب ماندگی همه جانبه اقتصادی واجتماعی پایان داده شود؛

 

مجلس شورای اسلامی در تهران ، تنها منافع انحصاری شونیسم فارس را نمایندگی می کند .برای پیشبرد عملی مطالبات آذربايجانيها، و رفع هرگونه تبعیض و ستم ملی ، یک نهاد واقعی پیش برنده این سیاست ها لازم است واین چیزی جز پارلمان محلی آذربایجان نهاد دیگری نمی تواند باشد.

 

هئيات اجراييه جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
24 ماه مه 2006 مطابق 3 خرداد 1385