بیانیۀ جنبش فدرال دمکرات آذربایجان به مناسبت روز جهانی زبان مادری

یونسکو در 21 فوریه 2009 اطلس جدیدی در رابطه با خطر نابودی نیمی از 6.700 زبانی که در حال حاضردر دنیا موجود است  منتشر کرد. علاوه برتأکید بر اهمیت این مسئله هدف دیگرنظرخواهی ازمتخصصین و افراد صاحب نظربرای چاره جویی در این مورد بود.

یونسکو روی این مسئله تأکید دارد که دولتها با اخذ تدابیر مؤثر می توانند خطر نابودی زبانها را کاهش دهند.

زبان  تنها بخش مهمی از هویت شخصی  نیست ،بلکه  در ضمن وسیله ای است برای بیان احساسات، آرزوها، افکار، ارزشها و برقراری ارتباطات . زبان در تعلیم وتربیت انسانها وپیشرفت وتوسعه عامل بسیار مهمی است.

یکی از عواملی که باعث نابودی زبانها میشود ممنوعیت یادگیری زبان مادری است. موقع بررسی علت نابودی زبانها باید به این مسئله توجه جدی کرد که نابودی زبانها عمومأ یک مسئله سیاسی است. این دولتها ی غیر دموکراتیک وناسیونالیست هستند که ملتهایی که دردرون جغرافیای سیاسی این دولتها قرار دارند را از یادگیری زبان مادری شان محروم می کنند و باعث بوجود آمدن یک سلسله نابرابری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه می شوند.

هدف این دولتهای راسیست این است که با برنامه ریزی های طولانی مدت، ملت های تحت ستم و غیر حاکم را  منفعل کرده واز خود بیگانه سازند تا ارزشها و فرهنگ خودشان را به آنها تحمیل کنند و به این وسیله حاکمیت خودشان را ابدی سازند.

این همان سیاستی است که بیش از 80 سال است  در ایران اعمال می شود. سیاست تک ملتی و تک زبانی! رژیم جمهوری اسلامی زبان ملتهای غیر فارس را همچون سلف خود -  سلطنت پهلوی ها -  بی ارزش وممنوع اعلام کرده است. هدف این سیاست تحدید خلاقیت ها و مانع تراشی در مقابل رشد وتکامل  ملل غیر فارس زبان وتسلط بر روح و مغز آنها است.

ممنوعیت زبان ملتهای غیر فارس در ایران باعث بوجود آمدن یک سلسله ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی هم شده است. مهمترین اینها بالا بودن تعداد بی سوادان  در مناطق غیر فارس نشین است. برای مثال آذربایجان جنوبی از لحاظ تعداد باسوادان در کشور مقام بیستم را دارد.می بینیم که بی سوادی درنتیجۀ یک سری از نابرابری ها وتبعیض های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه بوجود می آید و خود باعث بوجود آمدن یک سری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی می شود.

با توجه به این که بین  اطلاعات و قدرت سیاسی و حاکمیت رابطه مستقیمی وجود دارد و ابزاراطلاعات و آگاهی، زبان می باشد می توان تصور کرد که چرا در ایران متکلمان به زبان فارسی  با دسترسی به اطلاعات، صاحب قدرت و نیروی حاکم هستند؛ و چرا دیگر ملیت های غیر فارس زبان از شرکت فعال درامور سیاسی واجتماعی ، برنامه ریزی و امکانات تصمیم گیری محروم مانده اند. 

مارک لاتایمر مدیر کل گروه اقلیتهای سازمان ملل این مسئله را تأکید میکند که علت بی سوادی  دهها میلیون کودک  این است که آنها به خاطر تبعیض قومی در کشورهایشان از تحصیل به زبان مادری شان محروم مانده اند.

ممنوعیت زبان ملتهای غیر فارس باعث بوجود آمدن  حاشیه ومرکز شده است وخود این شکاف بین مرکز وحاشیه   در جامعه،  شکاف طبقاتی را میان مرکز( ملت فارس) وپیرامون( ملل تحت ستم )عمق وگسترش داده است.

با توجه به این که زبان در شکل گیری هویت فردی و جمعی نقش اساسی دارد می توانیم نتیجه گیری کنیم که ممنوعیت زبان ملتهای غیر فارس باعث تحقیر آنها شده و این  امرخود باعث بیگانه شدن این ملتها  به هویت فردی و ملی و زبانی خود شده که بطورطبیعی بعد از مدتی در خدمت اهداف قدرت حاکم قرار میگیرند.

با در نظر گرفتن تمام این مسایل می توانیم بگوییم که  تحت حاکمیت جمهوری اسلامی امکان اینکه زبان ما آذربایجانی ها رسمی شود وجود ندارد.زیراکه صاحب زبان بودن قدرتمداری است، دارا بودن امکان شرکت  فعال و مولد در جامعه،  در اقتصاد، سیاست، برنامه ریزی و تصمیم گیری  است. همۀ اینها قدرت جمهوری اسلامی را تجزیه کرده و محدود میکند وبالاخره حاکمیتش را به خطر می اندازد. جمهوری اسلامی برای اینکه در قدرت بماند وحاکمیت خود را باز تولید کرده به نسلهای بعد  منتقل کند با تمام وجود سعی می کند که آذربایجانی ها وترک های ایران را از خودبیگانه ساخته وبر آنها سروری کند.

سرکوب و به خاک و خون کشیده شدن جنبش مدنی ملت آذربایجان در قیام خرداد 1385 بهترین گواه این واقعیت است.

آزادی و رسمی شدن زبان هر ملت از اولین قدم هائی است که برای آزادی و برابر حقوقی آن ملت برداشته می شود، و این امر در ایران با نبودن جمهوری اسلامی ممکن خواهد بود.

هیئت اجرائیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

1388.11.24

13.02.2010