با چشمان باز مراقب ماشین ترور و مرگ جمهوری اسلامی باشیم!

 

8 دی ماه 1388 بلافاصله بعد از اعتراضات گسترده روز عاشورا سایت بازتاب متعلق به محسن رضایی از قول یک "کارشناس بر جسته امنیتی" خبر از "توزیع سلاحهای ویژه ترور در تهران" داد. نامبرده ضمن اشاره به انواع سلاحها از قبیل کلت و خودکارههای شلیک کننده،  از نوعی ماده شیمیایی مخصوص و کشنده به شکل "براق کننده کفش" نام میبرد که "با تماس آن با بدن قربانی هیچ گونه عارضه فوری" ایجاد نشده، "اما ظرف ده روز وی دچار بیماری حاد خونی" میشود که نهایتا به مرگ قربانی می انجامد.

 

این خبر را می شود در کنار مرگ مشکوک دکتر پوراندرجانی پزشک وظیفه تبریزی، شاهد شکنجه، تجاوز  و کشتار جوانان در زندان کهریزک، ترور خواهر زاده میر حسین موسوی در روز عاشورا و نیز مرگ مشکوک مبارز دمکرات و ملی آذربایجانی چنگیز بخت آور گذاشت و فهمید که وارد کنندگان و به کار برندگان چنین سلاحهایی جز ارگانهای امنیتی و ماشین کشتار جمهوری اسلامی نمی توانند باشند.

 

جمهوری اسلامی می خواهد از یک طرف تخم هراس در میان مخالفین خود به پراکند و از طرف دیگر  با دادن آدرس عوضی جنایات خویش را به گردن دیگران بیندازد.

 

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان تمامی مبارزین و به ویژه فعالین حرکت ملی-دمکراتیک آذربایجان را فرا می خواند تا در کنار افشای همه جانبه تشبثات جنایتکارانه رژیم به شدت بر هشیاری خویش بیفزایند.

 

 

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

 

12 ژانویه 2010 برابر با 20دی ماه 1388