Öz dilində mədrəsə     Olmalıdır hər kəsə!

Mədrəsələrin açılışı, sivil itaətsizligin hər tərəfli gənişləndirilməsi!

Təhsil ilinin başlanışı Urmu gölünün təkli- dibli qurumasi kimi böyük bir faciə ilə tuş olubdur.Geçmiş son ayda Azərbaycan xalqi yerindən qalxıb və yaşam çevrəsinin qənimi olan İslam cumhuriyətinin qarşısında dayanıbdır. Xalqa düşmən kəsilmiş bacarıqsız dövlət Urmu gölünün qurumasına(gec olmuşsa da) bir çarə qılmaq yerinə xalqın canına düşüb və Azərbaycan yaşam çevrəsi müdafiəçilərini tapdalayıb əzməgə dəvam etməkdədir.

 Türklərin yaşadıqları bölgələrdə, mədrəsələr açılırkən, məcburi fars dilində gedən təlimatın əleyhinə və Türk-Azərbaycanlı kimligimiz(hüviyətimiz) uğrunda və Azərbaycan siyasi məhbuslarının qeyid şərtsiz buraxılması üçün, sivil itaətsizlik mübarizə şivəsi gənişləndirilməlidir.

Ana dilində təhsil almaq, bütün insan həqləri müqavilələrinin vurğuladığı təbii bir işdir. Ancaq 21-inci yüz ilin başlanqıcında, uşaqların ana dilində təhsil almasını rəsmi tanımamaqda, İran qara bir örnək kimi gözə çarpmaqdadır.fars dili İranli uşaqların çoxunluğunun, yani yüzdə altmış beşinin (65%)ana dili deyildir

İranın dövlət qurumları fars mehvərli fars şovonist siyasətlərindən əlini üzməlidir.Fars olmayanların dillərini məhv etməgə can atmağın, bir dilli bir millət yaratmaq üçün çalışmağın aydın gələcəgi yoxdur! Bu işlər fars milləti ilə qeyri fars millətlərin arasında milli nefrəti körükləməkdən  başqa bir nəticə verməz!

Azərbaycan Federal- Demokrat Hərəkatı İranda yaşayan bütün millətlərin azadixahlarını və demokratik təşkilatlarını-İranda demokratinin qurulması yolundakı dügünü açmağa, İranda yaşayan millətlərin milli huquq bərabərligi uğrunda apardıqları mubarizədən himayət etməgə çağırır. Bizcə Federalist, Demokratik və layik bir İran cumhuriyəti qurulmadan, ölkədə subatdan söz olabilməyəcək!

Yeni təhsil ilində, sivil itaətsizlik metodundan gəniş və hər tərəfli istifadə etməklə, bu ili təhmili fars dilində təhsil almanın ləğv edilməsi və  Urmu gölünün ölməsinin qabağını almaq üçün, və istimarçi hükümətin əleyhinə savaş ilinə çevirək!

Azərbaycan Federal –Demokrat Hərəkati