ماشین کشتار و اعدام جمهوری اسلامی را ازکار بیاندازیم!

 

در چند هفته اخیر اعدامها در ایران سرعت سرسام آوری به خود گرفته اند. در عزض یک ماه اخیر بیش از 97 نفر اعدام شده اند یعنی هر 8 ساعت یک اعدام! روز دوشنبه (24 ژانویه ) گذشته  2 نفر به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین و 4 نفر دیگر به اتهام تجاوز و قتل اعدام گشته اند.

 

جمهوری اسلامی تلاش دارد تا این جنون کشتار خود را زیر نام مبارزه با مواد مخدر و مبازه با "ترور و خرابکاری" و دلایلی از این قبیل بپوشاند. و اما وا قعیت چیز دیگری است.

 

جمهوری اسلامی از همان بدو تاسیس خود در رابطه با مخالفین خود به سیاست "النصر بالرعب" متوسل شده است. قمه کشی و ضرب و شتم باندهای حزب الله در اوایل انقلاب ، اعدامهای دسته جمعی در کردستان و ترکمن صحرا و اهواز و آذربایجان، روزانه کشتارها و "تمام کشی های" سال شصت، جنایت بزرگ و بی سابقه کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی بی دفاع در تابستان سال 67 ، ترور مخالفین در خارج کشور، قتلهای زنجیره ای نویسندگان و روشنفکران در دوران خاتمی توسط سازمان اطلاعات، سرکوب مبارزان و مدافعان حقوق ملی در آذربایجان و سایر مناطق ملی از جمله در بلو چستان، اهواز و کردستان تا اعدامهای روزهای اخیر همگی در راستای دفاع از "بیضه اسلام" بوده است.

 

در چند سال اخیر اما جمهوری اسلامی با دیدن افق تار برآمد قدرتمند جنبشهای اعتراضی اجتماعی  به اقدامات باز دارنده متوسل شده است. طرح مبارزه با "اوباش" و ایجاد زندانها یی همچون کهریزک و اعدام در میادین شهرها از جمله این اقدامات بوده ا ست.

 

بعد از برآمد جنبش سبز و توجه بیش از پیش افکار عمومی کشورهای خارجی، نهادها و  سازمانهای بین المللی به مسئله حقوق بشر در ایران دیگر جمهوری اسلامی نمی تواند همچون قبل با دست باز به کشتار مخالفان سیاسی خود به پردازد. ولی وسیله دیگری غیر از کشتار و اعدام برای ترساندن و باز داری مردم به ویژه بعد از اجرای طرح یارانه ها که چیزی جز دزدیدن نان از سفره اقشار کم درامد و زحمتکش نیست، برای خود سراغ ندارد.

 

تسریع کشتارها و اعدامها جز دهن کجی به افکار عمومی دنیا و ایجاد رعب و وحشت مداوم در بین مردم نیست. جمهوری اسلامی با توسل به اعدام  متهمین قاچاق مواد مخدر و متهمین به قتل و تجاوز جنسی در عین پیشبرد سیاست سرکوب می خواهد که مخالفت با اعدام و کشتار  در افکار عمومی را مشکل نماید.

 

اینجاست که ضرورت مبارزه و روشنگری در میان مردم بر علیه هر گونه اعدام دو صد چندان میشود. برای متوقف ساختن ماشین کشتار جمهوری اسلامی نمی توان تنها به مبارزه علیه اعدام و کشتار زندانیان سیاسی بسنده کرد. لازم است که علیه اعدام و قتل نفس توسط دولت به طور اعم اقدام کرد.

 

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان قاطعانه هر نوع اعدامی را محکوم میکند و در جانب زندگی می ایستد و مصرانه خواستار پایان دادن به هر نوع شکنجه و اعدام و سنگسار میباشد. باید تیغ اعدام  را از دست  جمهوری اسلامی گرفت. ما همه آنهایی را  که به  آزادی ، حقوق بشر ، عدالت و   فردایی روشن اعتقاد دارند فرا می خوانیم که با صدای بلند اعدام به هر علتی را محکوم کرده با تشکیل آکسیونها و اقدامات مشابه فشار علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهند.

 

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

25 ژانویه 2011

5 بهمن 1389