اطلاعیه

برگزاری پلنوم وسیع شورای مرکزی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

30 و31 آگوست  2011 پلنوم وسیع شورای مرکزی ج.ف.د.آ تشکیل شد.طبق دستور جلسه ، ابتدا درباره تحولات وانقلابات منطقه وتاثیر این تحولات درایران  و حرکت ملی- دموکراتیک آذربایجان  مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت.

بدنبال بحث های  سیاسی در رابطه با مسائل فوق، گزارش عملکرد شورای مرکزی در دوسال اخیر ارایه گردید که پس ازبحث های ضروری ،مورد تصویب قرار گرفت.

پلنوم در ادامه کار وطبق دستورجلسه موضوعاتی مانند: سازماندهی تبلیغات، مسائل تشکیلاتی ومالی  وهمچنین امکان همکاری با گروها ی آذربایجانی  را مورد بحث و مذاکره قرار داد و تصمیم های لازم  را اتخاذ کرد.

درپایان، شورای مرکزی ، هیئت اجرائیه را با همان ترکیب سابق خود ابقا کرد.

هیئت اجرائیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

سپتامبر 2011