قطعنامه مصوب پلنوم شوراي مركزي جنبش فدرال دموكرات آذربايجان

قلب آبي آذربايجان در خطر نابودي است!

حضور اورمي و تبريز در صحنه كافي نيست، كل آذربايجان بايستي بپا خيزد!

جاي خوشبختي است كه امروز افتخار آذربايجان، نه صرفا آن اوراق زريني است كه پيشينيان اين ملت در گذشتههاي نزديك و دور به تاريخ افزودهاند. آذربايجان امروز از اين جهت نيز سرفراز است كه صحنه وقوع جنبشي شايسته نام و عمل آب بزرگان و جنبشهاي بزرگ تاريخي است. يك روز، جوانان و فعالين فرهنگي آذربايجان در كوهستانهاي كليبر جشنواره شعر و موسيقي و سياست برگزار ميكنند، روز ديگري دختران آذربايجان ممنوعيت حضور آنها در ميدانهاي ورزشي را زير پا ميگذارند و اينك اولين جنبش مدرن در مقياس تودهاي با شعارهاي دفاع از محيط زيست، در خيابانهاي آذربايجان در نمايشي شكوهمند به راه افتاده است. نمايشي نيرومند كه حتي ضربت چماقداران دولتي و باران گاز اشك آور و گلوله را ياراي مقابله با آن نيست. مبارك است اين حضور پرحشمت ملت آذربايجان در خيابانهاي اورمي و تبريز.

 

نتيجه مبارزات نيروهاي طرفدار محيط زيست در آذربايجان كه سالهاست براي جلب حمايت مردم و مسئولان به اقداماتي براي نجات اين قلب آبي آذربايجان در جريان بود، اگر چه در بخش مربوط به يادآوري وظايف قانوني مسئولين دولتي به آنها، ناموفق بوده است، اما در ارتباط گيري با مردم و جلب افكار عمومي جامعه آذربايجان موفقيتي بی مانندكسب كرده است.

 

آذربايجان بار ديگر به پا خاسته است تا در مبارزهاي نابرابر در برابر دستگاه فاسد، ریاکار وسرکوبگرجمهوری اسلامی صداي حق طلبانه ی خود را به گوش جهانيان برساند. رژيمي كه نيروهاي نظامي سركوبگر آن در كنار شكار مخالفان و سركوب پليسي-سياسي به فعاليتهاي انحصاري سودآور چون تأسيس اسكلههاي اختصاصي در بنادر و حفر چاه عميق و زدن سدهاي خصوصي براي تجارت آب مورد احتياج مردم مباردت ميورزد، هيچ مشروعيتي ندارد.

جنبش فدرال دموكرات آذربايجان كل آذربايجان و ترك های ساکن ایران را به حمايت از تبريز و اورمي قهرمان فرا ميخواند و از هموطنان مقيم خارج از كشور ميخواهد تا در رسانيدن صداي ملت خود به گوش جهانيان بخصوص احزاب و سازمانهای طرفدار محیط زیست و ارگانهاي مدافع حقوق بشركشورهاي محل اقامت خود با جديت و احساس مسئوليت تاريخي عمل كنند.

 

پلنوم شوراي مركزي جنبش فدرال دموكرات آذربايجان

30 و 31 اوت 2011