از آكسيونهاي اعتراض به فاجعه اكولوژيكي تهديد كننده سرزمينهاي غرب آذربايجان حمايت ميكنيم!

با نابودي درياچه اورمو يك فاجعه تمام عيار اكولوژيكي بطرزي جدي سرزمينهاي غرب آذربايجان را تهديد ميكند. رژيم تهران همچون موارد بسيار ديگر در اين مسئله نيز با بي لياقتي تمام عمل كرده، سرزمين بزرگي را با يك فاجعه اكولوژيكي و انساني مواجه كرده است.  رژيم كه گويا قصد ركورد زدن در ساختن سدهاي مخزني را داشته است، با شكست ركوردهاي قبلي خود در بي مسئوليتي، عليرغم توقف پروژهاي سدسازي در كشورهاي پيشرفته دنيا به جهت زيانهاي اكولوژيكي آن، با زدن تعدادي سدهاي بي حساب و كتاب بر سر راه منابع تأمين كننده آب درياچه اورمو، اين منطقه را بسوي يك پرتگاه بي بازگشت ميراند.

جنبش ملي آذربايجان در سالهاي اخير به درستي مسئوليت ملي و تاريخي دفاع از دياچه اورمو را برعهده گرفته و حمايت از حق حيات درياچه و سرزمينهاي وسيع اطراف آن را در دستور كار خود قرار داده است.

آذربايجان متأسفانه در اين مبارزه بر عليه يك فاجعه اكولوژيكي و انساني   تنها مانده و نيروهايي كه انتظار حمايت بي قيد و شرط از آذربايجان را دارند، شكستن روزه سكوت در اين موضوع حياتي را هنوز به صرف خود نميبينند.

جنبش فدرال دموكرات آذربايجان از آكسيونهاي اعتراضي تدارك ديده شده براي تاريخ 13 فروردين  /  2آپريل امسال در شهرهاي مختلف آذربايجان حمايت ميكند. جنبش فدرال دموكرات آذربايجان هموطنان را به شركت در اين آكسيونها در آذربايجان و اطلاع رساني در مورد فاجعه تهديد كننده درياچه اورمو درخارج و نيز رساند صداي اعتراض جنبش ملي آذربايجان به گوش مجامع جهاني مينمايد.

هئيات اجراييه جنبش فدرال دموکرات آًذربايجان