اعتراض  باید کرد

 

اول به سراغ يهودي‌ها رفتند

من يهودي نبودم، اعتراضي نكردم .

پس از آن به لهستاني‌ها حمله بردند

من لهستاني نبودم و اعتراضي نكردم .

آن‌گاه به ليبرال‌ها فشار آوردند

من ليبرال نبودم، اعتراض نكردم

سپس نوبت به كمونيست‌ها رسيد

كمونيست نبودم، بنابراين اعتراضي نكردم .

سرانجام به سراغ من آمدند

هر چه فرياد زدم كسي نمانده بود كه اعتراضي كند

 

   برتولد برشت