شهیدان

 

شهیدان قوای ملی،

 

زمان برخاستن از گور است!!

 

شهیدان

 

شهیدان قوای ملی،

 

در ساکاریا، در اینونو، در آفیون،

 

البته که در دوملی پینار، 

 

و در آیدین هم،

 

و بخاک افتاده ها در آنتپ!

 

شما ریشه های بزرگانمان در زیر خاک اید،

 

خفته در میان خون سرخ،

 

شهیدان

 

شهیدان قوای ملی!

 

هنگام خواب عمیق تان در زیر خاک،

 

دشمن را فراخواندند،

 

فروخته شدیم،

 

بیدار شوید!!

 

ما در خواب های عمیقی فرو رفته ایم بر روی این خاک،

 

برخیزید و ما را بیدار کنید!!

 

شهیدان،

 

شهیدان قوای ملی،

 

اکنون زمان برخاستن از گور است ...!!!

 

شعر:  ناظم حکمت

ترجمه:  علی قره جه لو

توضیح:

ساکاریا، اینونو، آفیون، دوملی پینار، آیدین، آنتپ،  نام مناطق، شهرها و یا جنگ هائی هستند که بین سال های 1918- 1923 ( سال های جنگ رهائی بخش ملی ترکیه ) قوای ملی ترکیه برهبری مصطفی کمال آتاتورک، برعلیه فاتحین جنگ جهانی اول و اشغالگران خاک ترکیه ( فرانسه، انگلیس، یونان ...) جنگیده اند.