Kim bilir görəsən bu həqiqəti,
neçə gecə batıb, neçə gün çıxıb?
günlərin, ayların, ilin axışı,
hayandan başlayıb, harda dayanıb?

Zümrüt Quşu,
haçan qalxıb göylərə?
seyr edib aləmi qanat çalaraq?
enib, düşüb həqiqətin bağına

Qorqut Dədə,
hansı çağda zəxmə vurub tellərə?
qopuzunun həzin səsi,
yarıb, keçibdir çağları,
yetişibdir bu ellərə

hər nə isə,
xoruz çoxdan ötübdür
Günəş doğub,
Savalanın çöhrəsini,
albənəfşə saçaqlarla örtübdür 

Alçaqlarda, yaylaqlarda,
hələ şəfəq sökməyib
qopacaq gümbürtünü,
kimsə hələ duymayıb.
 P. Sarxanli

Pasha Sarxanli

den 31 juli 14:23

Kim bilir görəsən bu həqiqəti,
neçə gecə batıb, neçə gün çıxıb?
günlərin, ayların, ilin axışı,
hayandan başlayıb, harda dayanıb?

Zümrüt Quşu,
haçan qalxıb göylərə?
seyr edib aləmi qanat çalaraq?
enib, düşüb həqiqətin bağına

Qorqut Dədə,
hansı çağda zəxmə vurub tellərə?
qopuzunun həzin səsi,
yarıb, keçibdir çağları,
yetişibdir bu ellərə

hər isə,
xoruz çoxdan ötübdür
Günəş doğub,
Savalanın çöhrəsini,
albənəfşə saçaqlarla örtübdür

Alçaqlarda, yaylaqlarda,
hələ şəfəq sökməyib
qopacaq gümbürtünü,
kimsə hələ duymayıb.
P. Sarxanli

 

 

den 1 augusti 12:14

 

 

salam Savalan!

 

Günlər vardı bu dağların,

ağzından od fışqırardı

günler vardı bu dağlarda,

ceyranlar quzu bəslərdi

Buralarda insan nədir,

bilinməzdi

 

Günlər keçdi, aylar keçdi

Uzun, uzun illər keçdi

Alçaqlardan, aranlardan,

yaylaq üçün budağlara,

yığın, yığın insan gəldi

 

Ov ovladı, quş quşladı,

Inəklərin, qoyunların,

yayıb, dağa otardılar

Yeyib, içib gün gördülər

Eşq bəsləyib, sevişdilər

Qopuz çalıb, mahnı qoşub,

oxudular

 

Çox keçdilər bu dağlardan,

tunc biləkli boz atlılar,

covşənlərlə, qalxanlarla

ürək dələn peykanlarla

 

vuruşdular, döyüşdülər, çarpışdılar

Qan tökdülər, öldürdülər, qapışdılar

Asan asdı, kəsən kəsdi, qaçan qaşdı

Yoruldular, oturdular, barışdılar

 

Çətin idi yaşamanın,

Qoşulları, şərtləri

Isdi vardı, soyuq vardı

Təbiətdən, qorxu vardı

Quldur vardı, oğru vardı

Salqın salan sarılıqlar,

dağıdıcı ayrılıqlar,

Quraqlıqla, qıdlıq vardı

qırğın vardı, aclıq vardı

 

Bu torpağı bəyənənlər,

Hər cür çətinliyə qarşın,

bu diyara güvənənlər,

qaçıb, tezməyi buraxıb,

əkib, biçib, becərdilər

 

yaşamaya, yaratmaya,

bu kövşənləri seçdilər

 

Qaynadılar,

bu torpaqla qarışdılar

Danışdıqları dillərin,

yaradılan törələrin, tüzələrin,

yazılmamış qaydaların, qanunların,

bilinc altına tökdülər,

qarışdırıb doğa üstü xəyallara,

gələcəyə tapşırdılar

 

Sarxanlı Paşa