صدای صفیر ترن را میشنوم

 

 

میاندیشیدم که بهتر است

 بی کلام خدا حافظی همدیگر را ترک کنیم

چرا که دل دیدار دوباره ترا نخواهم داشت

اما صدای صفیر ترن را میشنوم (2)

و چه اندوهناک است صدای صفیر ترن در شب

 

میتوانستم ترا در خیال خود تصور کنم که تنها بحال خود رها شده ای

روی سکو در همهمه    "خداحافظی ها  ...

اما صدای صفیر ترن را میشنوم (2)

و چه اندوهناک است صدای صفیر ترن در شب

نتوانستم به دنبالت  دوم و یا ترا فریاد زنم

چه سخت بود که خود را نگهدارم

و چه جای بس دوری تو میروی!

آیا هرگز زمان آنرا خواهی داشت که دوباره برگردی؟

میاندیشیدم که بهتر است

 بی کلام خدا حافظی همدیگر را ترک کنیم

اما اکنون احساس میکنم که همه چیز دیگر تمام شده است

و من صدای صفیر ترن را میشنوم

 

و من صدای صفیر ترن را تمام زندگیم به گوش خواهم داشت..

 

 

 

J'entends siffler le train

J'ai pensé qu'il valait mieux
Nous quitter sans un adieu.
Je n'aurais pas eu le coeur de te revoir...
Mais j'entends siffler le train, {2x}
Que c'est triste un train qui siffle dans le soir...

Je pouvais t'imaginer, toute seule, abandonnée
Sur le quai, dans la cohue des "au revoir".
Et j'entends siffler le train, {2x}
Que c'est triste un train qui siffle dans le soir...

J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi.
C'est à peine si j'ai pu me retenir !
Que c'est loin où tu t'en vas, {2x}
Auras-tu jamais le temps de revenir ?

J'ai pensé qu'il valait mieux
Nous quitter sans un adieu,
Mais je sens que maintenant tout est fini !
Et j'entends siffler ce train, {2x}
J'entendrai siffler ce train toute ma vie..