Wednesday, February 26, 2003

 

سؤزوموز

مصاحبه دكتر براهنى در باره مسئله ملى در ايران


دكتر رضا براهنى انديشمند فرهيخته٫ نويسنده بزرگ ترك و رئيس انجمن قلم كانادا٫ اخيرا مصاحبه بسيار جالبى در باره يكى از اساسىترين حتى اساسى ترين معضلات ايران يعنى مسئله ملى با يكى از راديوها-راديو شراره ها- داشته است. (در آدرس زير مىتوان مستقيما به اين مصاحبه گوش داد: www.sharareha.com/prg3.ram) در اين مصاحبه دكتر براهنى به مسئله ملى از جنبه هاى زبانى و فرهنگى و حقوق بشرى پرداخته و از جمله بر تثبيت هاى محورى زيرين تاكيد مى كند:


۱- اكثريت نسبى مردم ايران به زبان تركى (تركى آذرى) صحبت مىكنند
.
۲-سابقه حضور زبان تركى در ايران و آذربايجان بسيار طولانى تر از آن است كه تاريخ و آموزه رسمى به ما مى آموزد. صحبت از چند هزار سال است
.
۳- مليت هاى مختلف ايران حق دارند كه به زبان ملى خود آموزش ببينند و آنرا در ادارات و ارتش٫ در عالىترين سطوح ....بكار برند
.
۴- پايتخت كشور تهران٫ بزرگترين شهر آذرى نشين دنياست و مىبايست شهرى دو زبانه اعلام شود
.
۵- علت عقب ماندگى فرهنگى و روشنفكرى ايرانيان اين است كه آنها را از زبانهاى ملى و مادرى خود محروم كرده اند
.
۶- ايران زندان مليتهاست. و بدون احقاق حقوق زبانهاى ستم زده٫ فرهنگهاى تحت ستم و مليتهاى تحت ستم اوضاع كنونى روز به روز بدتر نيز خواهد شد
.
۷- اداره سياسى كشور بر اساس هويتهاى برابر اقوام و مليتهاى ايران و بر اساس اعلاميه حقوق بشر مىبايست دوباره از نو سازماندهى شود٫ در غير اينصورت كشور تكه تكه و بالكانيزه خواهد شد
.
۸- عبارت "ايران كشورى است كه در آن چندين مليت مختلف با حقوق متساوى زندگى مىكنند" مىبايست به اول قانون اساسى افزوده شود
.
۹- زبان فارسى مىتواند زبان رابط بين ملتهاى ايرانى شود به شرط آنكه "فارسها هم مطلقا موظف به يادگيرى يكى از زبانهاى غيرفارس ايران بشوند".


به گمانم اين بندها٫ كه از طرف يكى از با صلاحيت ترين صاحب نظران معاصر در اين موضوع بيان شده اند٫ به روشنى چهارچوب مسئله ملى را مشخص مى كنند.


گئرچه يه هو !!!!