Monday, June 02, 2003

 

سؤزوموز

فهرست عمومى مناطق زيست تركان ايران زمين

 


بنا به عادت مالوف٫ برخى از هموطنان فارس و بالطبع بوروكراتها٫ سياسيون و قلم به دستان ايشان از زبان فارسى به عنوان زبان "ملى" و از ديگر زبانهاى رايج در ايران فله وار با صفت "محلى" ياد مىكنند. هرچند خود اين مطلب كه آيا دولتمردان و قانون نويسان منسوب به قوم فارس اساسا حق تعيين زبان قوم خود فارسى و يا حتى هر زبان ديگرى را٫ به عنوان زبان ملى ( و نه رابط) براى مليتهاى ايرانى ٫ دارا مىباشند يا نه٫ مىبايست دير يا زود در گسترده ترين سطوح در كشور حل و بحث شود٫ من امروز به ادعاى "محلى" بودن زبان تركى در ايران مىپردازم و بدون اطاله كلام بخشى از كتاب "فرهنگ جغرافيائى ملى تركان ايران زمين" را در زير نقل مىكنم. همانگونه از مطالعه اين نوشته بدست مىآيد زبان تركى به جز بخشى از جنوب شرق كشور يعنى در مجاورت كشور همسايه پاكستان٫ در تمام سطح ايران به طور متراكم ويا پراكنده به طور تاريخى و طبيعى گسترده شده و حضور دارد.


"
محلى" ناميدن تنها زبان سراسرى ايران تركى٫ اگر كه ناشى از بى اطلاعى از جغرافياى انسانى مليتهاى ايرانى نباشد مىتواند نشان از تمايلات قوميت گرايانه افراطى قوم مسلط در ايران باشد و در هر دو حال انعكاس اين ادعاى نادرست در قوانين كشور مانند قانون اساسى كه بر خلاف واقعيتهاى فعلى و مصالح آتى كشور و دلبخواهى زبان فارسى را "ملى" و ديگر زبانها و از جمله زبان سراسرى تركى را "محلى" شمرده ويا دقيقتر "تعريف" كرده است٫ بىشك خطايى فاحش و مسئله ساز براى كشور و مردم آن است كه هر چه زودتر مىبايست اصلاح شود.


نوشته زير را عينا از كتاب "فرهنگ جغرافيائى ملى تركان ايران زمين" (چهار جلد٫ به همراه يك جلد حاوى نقشه. ژنرال دكتر محمود پناهيان. سال ١٣٥١) كه بر اساس "فرهنگ جغرافيايى ايران"٫ (ده جلد٫ از انتشارات "دايره جغرافيائى ستاد ارتش ايران"٫ تهران٫ ١٣٢٨-) ١٣٣١تدوين شده است٫ نقل كرده ام. اين منبع٫ تنها بررسى موثق موجود در باره پراكندگى تركهاى ايران و دقيقترين تخمينها در باره شمار تركها در ايران است. با اينهمه همانطور كه مولف خود تاكيد مىكند "در تمام شهرها و موسسات صنعتى و وسايل ارتباطات اراضى ديگر آنچه ترك زبان وجود دارد٫ و همچنين كوچ نشينها (قشقائيها و غيره) جزو آمار نيامده اند" و "به اين رقم بايد يك سوم جمعيت تهران را افزود". بنابراين مىبايست به ارقام ذكر شده در اين كتاب٫ الف- تركهاى ساكن در شهرهاى خارج آذربايجان مانند مشهد٫ اصفهان٫ شيراز٫ كرج٫ قم٫.....٫ موسسات صنعتى و وسايل ارتباطى٫ ب- كوچ نشينهاى ترك٫ ج- تركهاى كلان شهر تهران نيز افزوده شود. من تنها تركهاى كوچ نشين و تركهاى تهران را پس از ذكر آمار مولف به طور جداگانه در داخل [ ] نشان داده ام.


جمعيت كل كشور در سالهاى ١٣٢٩- ١٣٣١ ٫ ١٨٫٧٠٠٫٠٠٠ نفر٫ جمعيت تهران در سال ١٩٥٠ ٫ ١٫٠٤٠٫٠٠٠ نفر بوده است. يك سوم آن ٣٤٦٫٦٦٧ نفر است. طبق آمار يونسكو در سالهاى مورد بحث حدود ٢٢% از تركهاى ايران كوچ نشين بوده اند٫ بنابراين به رقم تركهاى ايران در اين سالها مىبايست ١٫١٤٠٫٦٦٦ افزوده شود. بنابر اين بررسى در سالهاى ١٣٢٩- ١٣٣١ جمعيت تركهاى ايران با احتساب تركهاى كوچنده و تركهاى ساكن تهران و بدون احتساب ساكنان ترك مراكز شهرى ايران حداقل ٣٦٫٠٩% جمعيت كل كشور بوده است. با فرض ثابت بودن اين درصد شمار تركهاى ايران در سال ٢٠٠١ چنين برآورد مىشود:


تركهاى شمال غرب كشور: آذربايجان جنوبى
١٩٫٢٨٣٫٤٤١ نفر- ٨١٫٣% از كل جمعيت تركهاى ايران٫ ٢٩٫٠% از كل جمعيت ايران


تركهاى جنوب و مركز ايران:
٢٫٧٦٧٫٣٦١ نفر- ١١٫٧% از كل تركهاى ايران٫ ٤٫٢% از كل جمعيت ايران


تركهاى شمال شرق كشور: شمال خراسان
١٫٩٣٦٫٥٣٣ - ٨٫٢% تركهاى ايران ٫ ٢٫٩% از كل جمعيت ايران


كل جمعيت تركهاى ايران (اقلا): ٢٣٫٩٨٧٫٣٣٥ نفر - اقلا ٣٦٫١% از كل جمعيت ايران

 


------------------------------------------------------------------------
فهرست عمومى مناطق زيست تركان ايران زمين


تذكر مهم [از مقدمه كتاب]:

 

از مجموعه آباديهاى كشور كثيرالمله ايران بر اساس "فرهنگ جغرافيائى ايران" از انتشارات "دايره جغرافيائى ستاد ارتش ايران" در سالهاى ١٣٢٩-١٣٣١ كه منبع تحقيق محقق در تاليف "فرهنگ جغرافياى ملى تركان ايران زمين" و نقشه جات مربوطه بوده است تعداد ١٠٫١١٩ آبادى اعم از شهر و شهرك٫ ده و ده كده طبق فهرست متصرحه در زير٫ در سراسر شهرستانهاى ايران متعلق به ترك زبانان ايران است. مناطق زيست نامبرده يا بطور پيوسته پهلوى هم قرار گرفته تشكيل واحد ملى ترك زبانان ايران [آذربايجان جنوبى] را بمعنى واقعى كلمه ملت داده است (مراجعه شود بنقشه شماره ١) و يا خود مناطق زيست آنها منفصل از پيكر اصلى ملت خود در داخل ملل ديگر قرار گرفته اند. (مراجعه شود به نقشه هاى شماره ٢ و ٣)


در جامعه كثيرالمله ايران بر اساس منبع تحقيق بموجب سرشمارى رسمى دولتى٫ در سالهاى١٣٢٩-١٣٣١ ١٨٫٧٠٠٫ ميليون نفر زندگى ميكرده اند. ازين رقم طبق فهرست ضميمه ٥٫١٨٤٫٨٤٦ نفر ترك زبان در مناطق زيست واقعه در شهرستانها متصرح در فهرست "در سالهاى ١٣٢٩-١٣٣١" وجود داشته اند. با در نظر گرفتن ادعاى رسمى دولت ايران مبنى بر اينكه به جمعيت ايران افزوده شده و امروز [منظور سال ١٣٥١ مىباشد] جمع نفوس ايران تقريبا بالغ به سى و دو مليون و اندى رسيده است بايد اذعان كرد كه در اين افزايش ترك زبانان اگر سهم بيشتر نداشته باشند لااقل بطور مساوى سهيم مىباشند يعنى جمع نفوس ترك زبانان ايران٫ امروز [منظور سال ١٣٥١ مىباشد] بالغ بر ١١-١٢ مليون است. بنابراين يك سوم جمعيت ايران در حقيقت تركزبانان مىباشند.


از زحماتيكه در ترسيم و طبع نقشه جات مربوط به "فرهنگ جغرافياى ملى تركان ايران زمين" دوست عزيزم مهندس محمد عبدالهى اصل ممقانى تبريزى كشيده اند بدينوسيله صميمانه سپاسگذارم.


مولف ژنرال دكتر محمود پناهيان ١٣٥١


از متن [دستچين شده از صفحات مختلف كتاب]:


استانهاى مركزى و ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٩ و فرمانداريهاى زنجان و همدان و غيره در زمره واحدهاى ادارى - قلمروى است كه ساكنين آنها قسما و يا همه از تركان ايرانند. (ص ٩٨). در استانهاى مركزى و ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ تركان به طور پيوسته و در ديگر مناطق به شكل جزيره وار ساكن اند. مرز غربى غير از تركيه مرزهاى ملى اكراد ايران و از شرق و جنوب فارس و گيلك٫ مازندران و طالش است (خلقهاى گروه زبانهاى ايرانى). در استانهاى مركزى و اول و دوم ٢٫٥٢٦ آبادى ترك نشين با ١٫٢٦٩٫١٠٦ وجود دارد. تهران شهر روى مرز ملى است و يك سوم جمعيت آن ترك است.


تمام آباديهاى واقع در قسمت شرقى و قسمت معينى از آباديهاى واقع در قسمت غربى محور "همدان بيجار تكاب مياندوآب مراغه - بناب" ترك نشين اند. تمام آباديهاى واقع در قسمت شرقى و قسمت معينى از آباديهاى واقع در قسمت غربى "مياندوآب مهاباد رضائيه شاهپور - خوى" ترك نشين اند. در استان كردستان در شهرستان قروه ٨٠ آبادى ترك نشين از مناطق هم مرز ترك نشين جدا شده و در اختيار كردستان قرار داده شده و برعكس در آذربايجان غربى با كردها همين عمل شده است. مانند مهاباد و بوكان و سردشت و اشنويه. در آذربايجان شرقى صايين قلعه (شاهين دژ) و قسمتى از آباديهاى بخش تكاب٫ قره آغاج٫ مراغه كردنشين است. بعبارت ديگر ساكنين اطراف محورهاى:


الف: تهران-قزوين-زنجان-ميانه-تبريز
ب: تبريز-مرند-جلفا
ج: تبريز-مرند-خوى-ماكو-بازرگان
د: تبريز-سراب-اردبيل-آستارا
ه: تهران-قزوين-تاكستان-همدان
و: تهران-عليشاه عوض-رباط كريم-ساوه دستجرد-خلجستان-اشتهارد
ز: تهران-ساوه-غرق آباد-روان-قزوين-بوئين آوج٫
همه و همه ترك نشين اند.


وجود اين آباديها در يك سرزمين پيوسته بين شهرستان تهران تا سرحدات ايران با شوروى و تركيه و قسمت شمال غرب ايران منطقه زيست پيوسته تركان را مجسم و معرفى مىنمايد. با وصف اين منطقه زيست پيوسته تركان ايران منحصر به آذربايجان نيست. تغيير نام "زبان تركى" به "زبان آذربايجانى" و محدود نمودن آن به آذربايجان نيز يكى از همان حيله هاى هئيت حاكمه است و يك غلط مشهور نيست. (ص ١٣٣) . در ظرف ٥٠ سال اخير از طرف هئيت حاكمه و دانشمندان ارتجاعى سعى مىشود كه اصولا چنين وانمود نمايند كه: آذربايجان خود ملتى است مستقل و زبان آذربايجان هم زبان مستقلى است و ارتباطى با زبان تركى ندارد.


آباديهايى كه جمعيت آنها بيش از ٥٠٠ نفرند در نقشه ثبت شده و بقيه به شكل نقطه اند. در تمام شهرها و موسسات صنعتى و وسايل ارتباطات اراضى ديگر آنچه ترك زبان وجود دارد٫ و همچنين كوچ نشينها (قشقائيها و غيره) جزو آمار نيامده اند.


در استانهاى مركزى و ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ يعنى مناطق پيوسته٫ ٨٫٤٩٨ آبادى اعم از شهر و شهرك و روستاى ترك نشين ٤٫٣٨٨٫٣٢٣ نفر جمعيت دارد٫ به اين رقم بايد يك سوم جمعيت تهران را افزود.


مجموع تركان در ٥٩ شهرستان و ١٠٫١١٩ آبادى ٥٫١٨٤٫٨٤٦ نفر در سال ١٣٣٠-١٣٢٨ مىباشد. (با احتساب تركهاى شهر تهران: ٥٫٥٣١٫٥١٣ نفر٫ با احتساب كوچ نشينها ٦٫٧٤٨٫٤٤٦) يعنى ٣٦٫٠٩% جمعيت كل كشور.


فهرست عمومى مناطق زيست تركان ايران زمين


استان:
-
شهرستان-تعداد آبادى ترك-تعداد جمعيت ترك

1-
مركزى
-
طهران : ٢٠٩ - ٦٨٫٦٤٣
-
قزوين : ٤٤١ - ٢٨٩٫٤٧٨
-
دماوند : ٢٨ - ٩٫١٥٦
-
قم : ١٧ - ٧٫١١٥
-
ساوه : ٢٢٤ - ١٢٣٫٧٥٤
-
محلات : ١٢ - ٥٫٠٤٦

2-
استان يكم:
-
اراك : ٣٣٤ - ٢٠٣٫٣٢٢
-
بندر پهلوى : ١٠ - ٩٫٠٩٩
-
رشت : ٣٩ - ٣٣٫٥٣٤
-
زنجان : ١٫٠٣٢ - ٤٣٣٫٢٩١
-
طوالش : ٦٨ - ٤٠٫٧٨٨
-
فومن : ٤ - ٦٫٢٣١
-
لاهيجان : ٤ - ٥٫١٦٤

3-
استان دوم:
-
آمل : ٢ - ١٫٠٢٥
-
سارى : ٧ - ٢٫٧١٥
-
شاهرود : ١٥ - ٦٫٢٣٠
-
گرگان : ١٠٧ - ٤٣٫٦١٥
-
گنبدكاوس : ٢٢١ - ٤٧٫٢٩٠
-
نوشهر : ١ - ١٨٠

4-
استان سوم:
-
تبريز : ٦٦٨ ـ ٦٦٢٫٨٠٩
-
اردبيل : ٧٣٢ ـ ٣٧١٫٥٣٦
-
اهر : ٨٦٨ ـ ٢٦٢٫٦٢٤
-
هروآباد (خلخال) : ٣٢٣ ـ ١١٤٫٤٢٥
-
ميانه : ٢٨٩ ـ ١٢٤٫٠٥٧
-
سراب : ١٧٨ ـ ١٢٣٫٨٣٢
-
مرند : ١٤١ ـ ١٢٢٫٠٢٦
-
خياو(مشگين شهر): ٣٢٧ ـ ٦٤٫٥٨٩

5-
استان چهارم:
-
رضاييه : ٣٦١ - ١٣٦٫٠٦١
-
خوى : ٢٥٢ - ١٤٩٫٢٣٢
-
مراغه : ٨٨١ - ٣٤٧٫٢٧٠
-
ماكو : ٢٩١ - ٦٤٫١٦٧
-
مهاباد : ١٠ - ٧٫١٦٩

6-
استان پنجم:
-
بيجار : ١٣٥ - ٤٦٫٧٣٦
-
تويسركان : ٩ - ٦٫٧٢٩
-
سنندج : ٨٣ - ٣٩٫٥٨٦
-
شاه آباد : ٢ - ٢٩٥
-
كرمانشاه : ٨ - ٣٫١٨٣
-
ملاير : ٦٥ - ٣٩٫٢٦٦
-
همدان : ٤٥٢ - ٣٨٩٫٩٦٥

7-
استان ششم:
-
اهواز : ٥ - ١٫٢٦٠
-
خرم آباد : ٣ - ١٫٤٠٠

8-
استان هفتم:
-
آباده : ٦٥ - ٣٣٫٦١٢
-
بوشهر : ٥٧ - ٢٣٫٩٧٢
-
شيراز : ٢٩ - ٢٤٫٤٦١
-
فسا : ٤٧ - ١٢١٫٣٤٣
-
فيروزآباد : ١٢ - ٣٫٩٩٧
-
كازرون : ٥٣ - ٢٩٫٨٢٧
-
لار : ١٠ - ١١١٫٩٢١

9-
استان هشتم
-
سيرجان : ٤ - ٥٨٠

10-
استان نهم
-
بجنورد : ١٩٣ - ٦٢٫٣٥٥
-
دره گز : ٩٩ - ٧٧٫٦٧٣
-
سبزوار : ١٠٩ - ٨٠٫٨٤٩
-
قوچان : ٣٣٠ - ١١٠٫٩٢٥
-
مشهد : ٢٥ - ٩٫٨٩٠
-
نيشابور : ٤٦ - ١٣٫٩٧٠

11-
استان دهم
-
اصفهان : ٧ - ٣٫٢٨٧
-
شهرضا : ١٩ - ٤٨٫٣٩٥
-
شهركرد : ٣٠ - ٤٢٫٤٩٨
-
فريدن : ٨٢ - ٧٢٫٠٩٠


خلاصه: مجموع آباديهاى ترك نشين سراسر ايران ١٠٫١١٩ آبادى و داراى ٥٫١٨٤٫٨٤٦ نفر جمعيت در سالهاى ١٣٢٩ و ١٣٣١ بوده است. (با احتساب تركهاى شهر تهران: ٥٫٥٣١٫٥١٣ نفر٫ با احتساب كوچ نشينها ٦٫٦٧٢٫١٧٩ نفر) يعنى ٣٦٫٠٩% جمعيت كل كشور.
------------------------------------------------------------------


شهرستانهاى ترك نشين كل ايران-تعداد آبادى ترك-جمعيت ترك (به ترتيب نزولى)


-
تبريز : ٦٦٨ - ٦٦٢٫٨٠٩
-
زنجان : ١٫٠٣٢ - ٤٣٣٫٢٩١
-
همدان : ٤٥٢ - ٣٨٩٫٩٦٥
-
اردبيل : ٧٣٢ - ٣٧١٫٥٣٦
-
مراغه : ٨٨١ - ٣٤٧٫٢٧٠
-
قزوين : ٤٤١ - ٢٨٩٫٤٧٨
-
اهر : ٨٦٨ - ٢٦٢٫٦٢٤
-
اراك : ٣٣٤ - ٢٠٣٫٣٢٢
-
خوى : ٢٥٢ - ١٤٩٫٢٣٢
-
رضاييه : ٣٦١ - ١٣٦٫٠٦١
-
ميانه : ٢٨٩ - ١٢٤٫٠٥٧
-
سراب : ١٧٨ - ١٢٣٫٨٣٢
-
ساوه : ٢٢٤ - ١٢٣٫٧٥٤
-
مرند : ١٤١ - ١٢٢٫٠٢٦
-
فسا : ٤٧ - ١٢١٫٣٤٣
-
هروآباد (خلخال): ٣٢٣ - ١١٤٫٤٢٥
-
لار : ١٠ - ١١١٫٩٢١
-
قوچان : ٣٣٠ - ١١٠٫٩٢٥
-
سبزوار : ١٠٩ - ٨٠٫٨٤٩
-
دره گز : ٩٩ - ٧٧٫٦٧٣
-
فريدن : ٨٢ - ٧٢٫٠٩٠
-
طهران : ٢٠٩ - ٦٨٫٦٤٣
-
خياو(مشگين شهر): ٣٢٧ - ٦٤٫٥٨٩
-
ماكو : ٢٩١ - ٦٤٫١٦٧
-
بجنورد : ١٩٣ - ٦٢٫٣٥٥
-
شهرضا : ١٩ - ٤٨٫٣٩٥
-
گنبدكاوس : ٢٢١ - ٤٧٫٢٩٠
-
بيجار : ١٣٥ - ٤٦٫٧٣٦
-
گرگان : ١٠٧ - ٤٣٫٦١٥
-
شهركرد : ٣٠ - ٤٢٫٤٩٨
-
طوالش : ٦٨ - ٤٠٫٧٨٨
-
سنندج : ٨٣ - ٣٩٫٥٨٦
-
ملاير : ٦٥ - ٣٩٫٢٦٦
-
آباده : ٦٥ - ٣٣٫٦١٢
-
رشت : ٣٩ - ٣٣٫٥٣٤
-
كازرون : ٥٣ - ٢٩٫٨٢٧
-
شيراز : ٢٩ - ٢٤٫٤٦١
-
بوشهر : ٥٧ - ٢٣٫٩٧٢
-
نيشابور : ٤٦ - ١٣٫٩٧٠
-
مشهد : ٢٥ - ٩٫٨٩٠
-
دماوند : ٢٨ - ٩٫١٥٦
-
بندر پهلوى : ١٠ - ٩٫٠٩٩
-
مهاباد : ١٠ - ٧٫١٦٩
-
قم : ١٧ - ٧٫١١٥
-
تويسركان : ٩ - ٦٫٧٢٩
-
فومن : ٤ - ٦٫٢٣١
-
شاهرود : ١٥ - ٦٫٢٣٠
-
لاهيجان : ٤ - ٥٫١٦٤
-
محلات : ١٢ - ٥٫٠٤٦
-
فيروزآباد : ١٢ - ٣٫٩٩٧
-
اصفهان : ٧ - ٣٫٢٨٧
-
كرمانشاه : ٨ - ٣٫١٨٣
-
سارى : ٧ - ٢٫٧١٥
-
خرم آباد : ٣ - ١٫٤٠٠
-
اهواز : ٥ - ١٫٢٦٠
-
آمل : ٢ - ١٫٠٢٥
-
سيرجان : ٤ - ٥٨٠
-
شاه آباد : ٢ - ٢٩٥
-
نوشهر : ١ - ١٨٠
مجموع تركهاى ايران ٥٫١٨٤٫٨٤٦ نفر (با احتساب تركهاى شهر تهران: ٥٫٥٣١٫٥١٣ نفر٫ با احتساب كوچ نشينها ٦٫٦٧٢٫١٧٩ نفر) يعنى ٣٦٫٠٩% جمعيت كل كشور (٢٣٫٩٨٧٫٣٣٥ سال ٢٠٠١)
--------------------------------------------------------


شهرستانها با نفوس ترك در شمال غرب كشور (آذربايجان جنوبى)-تعداد آبادى ترك-جمعيت ترك- به ترتيب نزولى


-
تبريز : ٦٦٨ - ٦٦٢٫٨٠٩
-
زنجان : ١٫٠٣٢ - ٤٣٣٫٢٩١
-
همدان : ٤٥٢ - ٣٨٩٫٩٦٥
-
اردبيل : ٧٣٢ - ٣٧١٫٥٣٦
-
مراغه : ٨٨١ - ٣٤٧٫٢٧٠
-
قزوين : ٤٤١ - ٢٨٩٫٤٧٨
-
اهر : ٨٦٨ - ٢٦٢٫٦٢٤
-
اراك : ٣٣٤ - ٢٠٣٫٣٢٢
-
خوى : ٢٥٢ - ١٤٩٫٢٣٢
-
رضاييه (اورميه) : ٣٦١ - ١٣٦٫٠٦١
-
ميانه : ٢٨٩ - ١٢٤٫٠٥٧
-
سراب : ١٧٨ - ١٢٣٫٨٣٢
-
ساوه : ٢٢٤ - ١٢٣٫٧٥٤
-
مرند ١٤١ - ١٢٢٫٠٢٦
-
هروآباد (خلخال) : ٣٢٣ - ١١٤٫٤٢٥
-
طهران : ٢٠٩ - ٦٨٫٦٤٣
-
خياو(مشگين شهر): ٣٢٧ - ٦٤٫٥٨٩
-
ماكو : ٢٩١ - ٦٤٫١٦٧
-
بيجار : ١٣٥ - ٤٦٫٧٣٦
-
طوالش : ٦٨ - ٤٠٫٧٨٨
-
ملاير : ٦٥ - ٣٩٫٢٦٦
-
بندر پهلوى : ١٠ - ٩٫٠٩٩
-
قم : ١٧ - ٧٫١١٥
-
تويسركان : ٩ - ٦٫٧٢٩


كل: ٤٫١٠٠٫١٢٢ (با احتساب تركهاى شهر تهران ٤٫٤٤٦٫٧٨٩ نفر٫ با احتساب ٢٢% كوچنده ها: ٥٫٤٢٥٫٠٨٣ ٫ ٨١٫٣١% از كل جمعيت تركهاى ايران٫ ٢٩٫٠١% از كل جمعيت ايران) )١٩٫٢٨٣٫٤٤١ سال ٢٠٠١)
--------------------------------------------------------------------------


شهرستان ها با نفوس ترك در مركز و جنوب ايران-تعداد آبادى ترك-جمعيت ترك- به ترتيب نزولى


-
فسا : ٤٧ - ١٢١٫٣٤٣
-
لار : ١٠ - ١١١٫٩٢١
-
فريدن : ٨٢ - ٧٢٫٠٩٠
-
شهرضا : ١٩ - ٤٨٫٣٩٥
-
شهركرد : ٣٠ - ٤٢٫٤٩٨
-
سنندج : ٨٣ - ٣٩٫٥٨٦
-
آباده : ٦٥ - ٣٣٫٦١٢
-
رشت : ٣٩ - ٣٣٫٥٣٤
-
كازرون : ٥٣ - ٢٩٫٨٢٧
-
شيراز : ٢٩ - ٢٤٫٤٦١
-
بوشهر : ٥٧ - ٢٣٫٩٧٢
-
دماوند : ٢٨ - ٩٫١٥٦
-
مهاباد : ١٠ - ٧٫١٦٩
-
فومن : ٤ - ٦٫٢٣١
-
شاهرود : ١٥ - ٦٫٢٣٠
-
لاهيجان : ٤ - ٥٫١٦٤
-
محلات : ١٢ - ٥٫٠٤٦
-
فيروزآباد : ١٢ - ٣٫٩٩٧
-
اصفهان : ٧ - ٣٫٢٨٧
-
كرمانشاه : ٨ - ٣٫١٨٣
-
سارى : ٧ - ٢٫٧١٥
-
خرم آباد : ٣ - ١٫٤٠٠
-
اهواز : ٥ - ١٫٢٦٠
-
آمل : ٢ - ١٫٠٢٥
-
سيرجان : ٤ - ٥٨٠
-
شاه آباد : ٢ - ٢٩٥
-
نوشهر ش ١ - ١٨٠


كل: ٦٣٨٫١٥٧ ٫ با احتساب ٢٢% كوچنده ها: ٧٧٨٫٥٥٢ ٫ ١١٫٦٧% تركهاى ايران٫ ٤٫١٦% از كل جمعيت ايران (٢٫٧٦٧٫٣٦١ سال ٢٠٠١)
--------------------------------------------------------------


شهرستانها با نفوس ترك در شمال شرق كشور (شمال خراسان)-تعداد آبادى ترك-جمعيت ترك- به ترتيب نزولى


-
قوچان : ٣٣٠ - ١١٠٫٩٢٥
-
سبزوار : ١٠٩ - ٨٠٫٨٤٩
-
دره گز : ٩٩ - ٧٧٫٦٧٣
-
بجنورد : ١٩٣ - ٦٢٫٣٥٥
-
گنبدكاوس : ٢٢١ - ٤٧٫٢٩٠
-
گرگان : ١٠٧ - ٤٣٫٦١٥
-
نيشابور : ٤٦ - ١٣٫٩٧٠
-
مشهد : ٢٥ - ٩٫٨٩٠


كل: ٤٤٦٫٥٦٧ ٫ با احتساب ٢٢% كوچنده ها: ٥٤٤٫٨١٢ ٫ ٨٫١٧% تركهاى ايران٫ ٢٫٩١% از كل جمعيت ايران (١٫٩٣٦٫٥٣٣ سال ٢٠٠١)
-------------------------------------------------------------------------------------


خلاصه (سال ٢٠٠١ )


تركهاى شمال غرب كشور: آذربايجان جنوبى
١٩٫٢٨٣٫٤٤١ نفر- ٨١٫٣% از كل جمعيت تركهاى ايران٫ ٢٩٫٠% از كل جمعيت ايران


تركهاى جنوب و مركز ايران:
٢٫٧٦٧٫٣٦١ نفر- ١١٫٧% از كل تركهاى ايران٫ ٤٫٢% از كل جمعيت ايران


تركهاى شمال شرق كشور: شمال خراسان
١٫٩٣٦٫٥٣٣ - ٨٫٢% تركهاى ايران ٫ ٢٫٩% از كل جمعيت ايران
------------------------------------------------------------------------------------
كل جمعيت تركهاى ايران (اقلا): ٢٣٫٩٨٧٫٣٣٥ - اقلا ٣٦٫١% از كل جمعيت ايران


گئرچه يه هو!!!!