بیانیه دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها

سايت اؤيرنجى :چهارشنبه  ۱۵ مهر ۱٣٨٨ -  ۷ اکتبر ۲۰۰۹

مهری دیگر فرا رسید و بار دیگر دانش آموزان بر سر کلاسهای درس خود حاضر شدند. برخی برای ادامه تحصیل و برخی برای شروع به سوادآموزی؛ برخی به زبان مادری خود و برخی به زبان غیر؛ برخی شادان و با طراوت و برخی در  اضطراب و نگران. اگر چه عمده نقش زبانها ایجاد ارتباط میان افراد جامعه است ولی نقش بارز دیگری که شاید کمتر مورد توجه عموم باشد نقش هویت بخشی آن در میان متکلم است.؛ با توجه به عدم تحصیل به زبان مادری و استفاده و استفاده نکردن از آن در فرایند خواندن و نوشتن در سیستم آموزشی ایران و در نتیجه عدم فراگیری کامل زبان مادری. نقش هویت بخشی زبان دچار چالش شده و باعث بروز مشکلات روحی روانی و نیز اجتماعی بسیار زیادی در کودکان غیر فارس زبان ایران می گردد که خود باعث عدم رشد و شکوفایی بسیاری از استعدادهای این کودکان خواهد بود. سازمانها و نهادهای بین المللی نیز با در نظر گرفتن نقش چندگانه زبان مادری، حقوق زبانی اقوام و ملل مختلف تحت حاکمیت حکومتها را در کنوانسیونها و اعلامیه های حقوق بشر، حقوق زبانی و حقوق زبانی و حقوق کودکان منعکس نموده و حکومتها را ملزم احترام به این حقوق می دانند. همچنین قسمتی از حقوق زبانی اقوام و ملل غیرفارس زبان در اصل 15 قانون اساسی متبلور شده است که تصویب تدریس زبانهای غیر فارسی ایرانی در دانشگاه ها به عنوان دروس اختیاری اگر چه وجهه ای تبلیغاتی داشته و کاملا ناقص چه از حیص منطقه بندی و چه از حیص برنامه ریزی می باشد اما حاکی از تسلیم شدن حاکمیت در مقابل فشارهای فعالین اقوام و ملل مختلف در راستای احقاق حقوق زبانی و قبول این حقیق می باشد. جنبش دانشجویی آذربایجان نیز همانند دیگر فعالین حرکت ملی آذربایجان با تاکید بر کنوانسیونهای بین المللی از جمله حقوق بشر، حقوق زبان مادری و حقوق کودکان و نیز اصل 15 قانون اساسی ارائه واحدهای درسی به صورت اختیاری در دانشگاهها را نا کافی دانسته و تحصیل به زبان مادری را از سالهای ابتدایی را حق طبیعی ملت آذربایجان دانسته و فعالیت و مبارزه در راستای احقاق این حق ابتدایی و طبیعی را از اولویتهای خود میی داند.

به طور حتم یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای اخیر ایران که بر روند حرکت ملی آذربایجان نیز بی تاثیر نخواهد بود انتخابات ریاست جمهوری و واکنشهای متفاوت به نتایج آن بود که باعث شکل گرفتن اعتراضات مردمی در برخی نقاط ایران شد. به نظر اعتراضات صورت  گرفته نه تنها واکنشی در مقابل نتایج انتخابات بلکه ابزاری برای طرح مطالبات چندین ساله مردم بود. طرح مطالبات دموکراتیک مردم در قالب شعارهای این جنبش اگرچه سیمایی قابل قبول از آن ارایه می دهد ولی نبود اعتقاد قلبی و التزام عملی به پلورالیسم بعنوان یکی از اصول اساسی دموکراسی و عدم صداقت در رفتار برخی حامیان این جنبش، کارنامه نچندان روشن رهبران و برخی حامیان جنبش و سایه کنشها و واکنشهای دور و نزدیک جریانهای منسوب به مرکز در حافظه تاریخی اقوام و ملل ایران بخصوص ملت آذربایجان عامل سکوت معنی دار ایشان در حمایت از جنبش موسوم به جنبش سبز شده است. جنبش دانشجویی آذربایجان با توجه به ماهیت آزادی خواهانه و دموکراتیک خود بعنوان بخشی از حرکت ملی آذربایجان با در نظر گرفتن ساختار دیکتاتور و توتالیتر حاکمیت در ایران و مشکل مشترک تمامی جریانهای فکری یعنی نبود حداقل آزادی، ضمن احترام به خون شهیدان راه آزادی و عدالت و نیز اعلام حمایت از تمامی حرکتها و جنبشهایی که صادقانه در راه دموکراسی گام بر میدارند برخوردهای چکشی و سرکوبگرانه حاکمیت با فعالین این حرکتها علی الخصوص در وقایع اخیر را محکوم نموده و معتقد است جنبشهای دموکراسی خواه در ایران بدون حضور فعال اقوام و ملل ساکن در ایران و بدون طرح مطالبات منطقه ای در راستای دستیابی به منافع ایشان بی معنی بوده و از دستیابی به نتایج مطلوب بازخواهد ماند.

توجه به تغییرات پیرامونی از بایدهای کسب موفقیت و گامهای روبه جلو در هر حرکتی است. وقایع پس از انتخابات و موضع گیری جریانهای مختلف سیاسی و اجتماعی و تغییرات رخ داده در آرایش نیروهای حاکمیت و نیز انتصاب وزرایی از نیروهای امنیتی و نظامی در وزارتخانه های غیر مرتبط پیام رسان تشدید فضای امنیتی و تحدید فضاهای موجود در جامعه و بخصوص دانشگاههاست. اما با وجود این تغییرات و علی رغم وجود فشارهای روزافزون بر حرکت ملی، با توجه به پتانسیلهای موجود حرکت ملی آذربایجان افقهای روشنی پیش روی این حرکت دیده می شود. جنبش دانشجویی آذربایجان نیز کمافی السابق دوشادوش و در کنار دیگر فعالین حرکت ملی با اتخاذ رویکردی مناسب با شرایط و با تکیه بر هویت فرهنگی ملت آذربایجان فعالیت خود را در مقابله با سیاسی آسمیلاسیون دوام خواهد بخشید.

امید است جنبش دانشجویی آذربایجان در سال تحصیلی جدید نیز در برداشتن گامهایی رو به جلو جهت نیل به سعادت ملی موفق بوده و با عمل به وظایف ملی به طور احسن چهره موفق از خود به نمایش گذارد.

گلجک بیزیمدیر

14/7/88