هیئت اجرائیه جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان

یاشاسین آذربایجان اویرنجی حرکاتی!

 

روز 19 اردیبهشت که در اعتراض دانشجویان آذربایجان علیه توهین و تحقیر دولتی به تورک ها و آذربایجانی ها شکل گرفت بعد ها از طرف جنبش دانشجویی آذربایجان به عنوان "روز دانشجوی آذربایجان" برگزیده شد.

علت پیدایش این روز در عین حال بیانگر ویژه گی این جنبش دانشجویی و دگر رنگی آن از جنبش دانشجویی سراسری است.

دانشجویان تورک با تلاشهای مستمرشان از تشکیل گروههای فرهنگی گرفته تا انتشار نشریات دو زبانه و از فعالیتهای آگاهگرانه برای ارتقاء شعور ملی تا اشتراک فعال در تدارک و برپایی بر آمد بزرگ خرداد 1385 آذربایجان همواره همچون پیشگامان جنبش ملی دمکراتیک اخیر آذربایجان بوده اند.

بی شک جنبش دانشجویی آذربایجان برای تعمیق جنبه های دمکراتیک خود، همبستگی با سایر ملل ایران وبهره گیری از تجربیات غنی مبارزاتی به جنبش دانشجویان سراسر کشور نیاز دارد از طرف دیگر طرح مثبت مسائل ملی و دامن زدن به مباحثات مربوط به حق تعیین سرنوشت و رسمیت یافتن سایر زبانهای ملی در ایران و مسائل مربوط به فدرالیسم درمیان دانشجویان سراسر کشور زمینه ذهنی مناسبی را برای فردای ایران دمکراتیک و فدرال فراهم می آورد.

بر پایی جامعه ای دمکراتیک، سکولار و مدرن بدون شرکت آگاهانه و آزادانه دختران و زنان، بدون الگوهای نوین زندگی اجتماعی و تلاش بی وقفه برای تحقق آن ، بدون شرکت فعال و آزادانه تمام آحاد جامعه بویژه مردم کار و زحمت شدنی نیست.

رشد مبارزات دمکراتیک بر علیه جمهوری اسلامی عموما و گسترش مبارزات ملی در آذربایجان خصوصا به مباحثات جدیدی در جنبش دانشجویی آذربایجان دامن زده است. در این میان بحث سازمانیابی و آینده این جنبش جایگاه ویژه ای دارد. گرایشی در جنبش بر این باور است که جنبش دانشجویی آذربایجان باید به حزبی سیاسی فرا روید.

طبیعی است که جنبش دانشجویی به ویژه در شرایط اختناق جمهوری اسلامی نمی تواند سیا سی نباشد ولی تجربه جنبش دانشجویی در جهان همچون جنبش دانشجویی در آلمان و فرانسه در سالهای شصت قرن سابق و نیز جنبش دانشجویی ایران قبل و بعد از انقلاب بهمن 1357 نشان میدهد که علارغم مداخله بجا، وسیع و موثر این جنبش ها در رویدادهای سیاسی و اجتماعی همزمان خویش هرگز به احزاب سیاسی تبدیل نشدند بلکه بسیاری از فعالین این جنبش ها یا پایه گزاران احزاب نوین شدند همچون حزب سبزها در آلمان و یا اینکه در احزاب و سازمانهای موجود جذب شدند همچون اکثر سازمانها و احزاب سیاسی دوران قبل و بعد از انقلاب بهمن. علت این امر را باید در ذات جنبش و دوران نسبتا کوتاه زندگی دانشجویی جست.

جنبش دمکراتیک و ملی آذربایجان وارد دوران اعتلاء خویش میگردد و ملزم است که در مقابله با جمهوری اسلامی، که میراث شوینیستی دوران پهلوی را برای دفع فشار خارجی و سرکوب جنبش دمکراتیک و ملی در داخل بطور فزاینده ای در خدمت میگیرد، تمامی نیروهای خود را بسیج کرده و سازمان دهد. طبیعی است که در این میان بار سنگینی به دوش دانشجویان آذربایجانی می افتد.

جمهوری اسلامی برای سرکوب، کنترل، بی آبرویی و بی ریشه کردن جنبش ملی به انواع شیوه ها متوسل میشود. در این میان موارد زیر نقش برجسته ای دارند :

 

         لجن مال کردن قهرمانان ملی آذربایجان برای بی هویت ساختن جنبش دمکراتیک و ملی

         بر افروختن کینه و دشمنی میان ملیت هاعموما و تورک ها و کورد ها خصوصا برای بیراه بردن این جنبش ها و مشغول ساختن آنها به خود .

         طرح مسائل انحرافی از قبیل کتا بسوزان کزایی و امثالهم

 

جنبش دانشجویی به خاطر موقعیت ویژه خویش تاکنون سهم بزرگی در عقیم گذاشتن نقشه های رژیم ایفا کرده و در آینده نیز خواهد کرد. با ایجاد روابط دوستانه و همبستگی با دانشجویان سایر ملل و با برپایی مراسم بزرگداشت یاد و خاطره قهرمانان وشخصیت های ملی آذربایجان به مقابله با دسایس رژیم خواهد رفت.

جنبش دانشجویی در رابطه فعال و زنده با سایر مولفه های جنبش ملی دمکراتیک آذربایجان است که میتواند علاوه بر جلب همبستگی مبارزاتی به غنای خود و جنبش ملی یاری رساند مثلا دختران دانشجو میتوانند در گسترش مبارزات فمینیستی زنان در جنبش ملی نقش موثری بازی کنند و یا اینکه جنبش دانشجویی در اشاعه و گسترش مفاهیم مدرن اجتمایی نقش بی همتایی داشته باشد.

 

یاشاسین آذربایجان اویرنجی حرکاتی

 

15 اردی بهشت 1387

 

هیئت اجرائیه جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان