http://qadinchi.blogfa.com:80

سه شنبه یکم مرداد 1387

بیانیه حمایت از دانشجویان سیاسی  در بند

 

افزایش روز  افزون دستگیریها و فشار بر فعالان سیاسی داخل کشور از سوی دولتی که داعیه عدالت محوری دارد عرصه را بر جنبشهای مختلف سیاسی و اجتماعی موجود در کشور تنگ کرده است بطوریکه هیچ فضایی جهت ابراز هر گونه عقیده , آزادی بیان و فعالیت در راستای خواسته های صنفی , مذهبی , قومی و ... باقی نمانده و نقض آشکار حقوق بشر را شاهد هستیم.

دستگیریها و حبس فعالان با نگرشهای مختلف سیاسی در اقصی نقاط کشور و با اتهامات مختلف از آن جمله بازداشت خانم بهاره هدایت دبیر کمسیون زنان دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه ) نیاز جدی و مبرم به نظارت بر وضعیت حقوق بشر و شهروندی در ایران را مطرح ساخته است.

سیاست های مرکزگرایانه و ایجاد جو ارعاب و خفگان با هدف حفظ پایه های قدرت  , عملا ً امکان هر گونه ابراز عقیده را نادیده گرفته و سبب پایمال شدن حقوق اولیه انسانی گردیده است , این در شرایطی میباشد که ایران خود یکی از امضا کنندگان کنوانسیون بین المللی حقوق بشر است !!

ما به عنوان فعالین زن هویت طلب دانشجو خواستار :

رعایت کلیه قوانین حقوق بشری و توقف دستگیری , ارعاب و تهدید کلیه فعالان سیاسی سراسر کشور بدون در نظر گرفتن نگرش ها و اعتقادات اندیشه ها و علایق آنها می باشیم.

از طرفی انتظار می رود سازمان های بین المللی حقوق بشری با افزایش اعمال فشار بر جمهوری اسلامی گام های مهمی را در راستای حفظ شأن انسانی و رعایت حقوق شهروندی در ایران بردارند.

 

                                              گونئی آذربایجان اویرنجی قادینچیلار