پیام جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

بمناسبت سالگرد تاسیس کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران

دوستان عزیز!ما نیز در اهداف شریف شما درتشکیل کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایرانشریکیم و بمانند شما معتقدیم :

طی هشتاد وپنج سال گذشته - زبان وفرهنگ وتاریخ مردمان غیرفارس در معرض یورش باستان گرایان و نژادپرستان فارس قرار گرفته است.

این واقعیتی است غیر قابل انکار که دگر ستیزی، وبیش از همه، عرب ستیزی وترک ستیزی یکی ازاصول بنیادین ایدئولوژی شاهان پهلوی بوده وهم اکنون نیزاین سیاست وایدئولوژی توسط جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد وملل غیر فارس بطور سیستماتیک ومدام مورد تحقیر، تبعیض وسرکوب قرار دارند.

دوستان گرامی ! جنبش فدرال دموکرات آذربایجان در مبارزۀ شماعلیه نژاد پرستی وعرب ستیزی در کنار شما وبا شماست. پیروز باشید.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

21.05.2011