وهاب انصاری

کتابسوزان کار ارتجاعی و عليه تمدن بشری است!

 

نگذاریم، چهره حرکت ملی آذربایجان خدشه دار شود!

 

در روزهای گذشته در سایتهای اینترنتی گزارشی همراه با عکسهایی از کتاب سوزان در شهر تبریز، به قلم آقای پیمان پاک مهر خبرنگار تبریزی منتشر شده است. بنابه گزارش آقای پاک مهر کتاب سوزان کار تجزیه طلبان آذربایجانی بوده است. گویا این عکسها توسط سایتهای اینترنتی وابسته به گروههای تجزیه طلب منتشر شده است. اما آقای پیمان پاکمهر در گزارش خود نامی از این گروه ها و سایتها نبرده است. بنا به گزارش آقای پاکمهر این کار تجزیه طلبان از طرف مردم آذربایجان مورد تقبیح و نفرت قرار گرفته است. بنا به گزارش آقای پاکمهر گروها و فعالان قومی آذربایجانی در داخل و خارج از ایران از اقدام این افراد ابراز انزجار کرده اند.

تلاش من در چند روز گذشته برای يافتن منبع انتشار خبر و يافتن نام گروه کتابسوزان بجائی نرسيد. تقریبا در تمامی سایتهای مربوط به گروهها و فعالان آذربایجانی این عکس ها انعکاسی نداشته است. در تماس با برخی از فعالان و کوشندگان حرکت ملی آذربایجان متوجه شدم که آنان نیز منابع قابل اتکایی برای تائيد خبر کتابسوزان نيافته اند.

گمانه زنی های مختلفی راجع به گروهایی که به این کار دست زده اند، صورت ميگيرد. برخی این کارها را به سازمانهای جاسوسی و امنیتی بیگانه، که اهداف معینی را در مناطق ساکن ملیتهای غیر فارس ایرانی در کشورمان دنبال میکنند، منتسب می نمایند و برخی به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منتسب میدانند. بر این باورند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این کار سابقه دارند. تا کنون نیروهای امنیتی ایران در مناطق ملی، برای بدنام کردن حرکتهای ملی ملیتهای ایرانی و هم برای بهره برداری از آنها دست به چنين کارهائی زده اند. همچنین نیروها و افرادی در آذربایجان هر چند بسیار اندک - با شعارها و اقداماتی افراطی، غیرمنطقی و بدور از شان یک انسان دمکرات و مدرن دست به انجام اینگونه کارها زده و میزنند، که هیچ نامی جز تجزیه طلب، شونیست و ضد حقوق بشر نمیتوان بر آنها گذاشت.

نکته ایی که همگان در نوشته ها، گفتارها و عکس المعل های خود باید به آن توجه بکنند، نباید چنین اقداماتی را که هنوز چگونگی انجام آن و منابع آن روشن نیست، به حساب فعالان و روشنفکران فرهنگ دوست و فرهیخته مردم آذربایجان بگذارند. نه تنها چنین اقداماتی را باید با قاطعیت محکوم کرد، بلکه از نسبت دادن اعمالی از این دست به مردم آذربایجان که نقش تاریخی در رشد و اعتلای فرهنگ ایرانی داشته و دارند، اکیدا پرهیز کرد. نباید اقدامات افرادی ساده لو، کم اطلاع و احساساتی که در دام شونیست گرفتار می شوند، را به حساب کل حرکت ملی آذربایجان گذاشت.

این گونه اقدامات از جانب هرکسی که صورت گیرد. نه تنها در خدمت رشد و اعتلای حرکت ملی آذربایجان قرار ندارد، بلکه به زیان حرکت ملی آذربایجان میباشد. این اقدامات در خدمت نقار ملی بین ایرانیان است و به دوستی و وحدت ایرانیان لطمه میزند، و کمکی به حل مسالمت آمیز و دمکراتیک مسایل ملی در کشورمان نمیکند. دشمنی ها و نامهربانیها با فرهنگسازان و بزرگان ادبی ایران، خدمت به دشمنان تمامی ملیتهای ایرانی است.

این گونه اقدامات را از جانب هر کس و با هر انگیزه ایی که صورت میگیرد، گروهها و فعالان دلسوز و مسئول حرکت ملی آذربایجان باید محکوم بکنند. باید با کشیدن خط و مرزی روشن با این گونه اقدامات، با محکوم کردن اینگونه اقدامات، اینگونه افراد را منزوی و از صفوف خود دور بکنند. تاریخ نشان داده است، این گونه اقدامات در درجه اول به زیان حرکت های ملی ملیتهای ایرانی بوده و هست. از اینگونه اقدامات تنها کسانی خوشحال خواهند شد، که نمیخواهند مسایل و خواسته های ملی، ملیتهای ایرانی در چارچوبه یک ایرانی آزاد، آباد و دمکراتیک حل بشود. خواست تاریخی مردم آذربایجان همواره حل مسایل و خواسته هایشان در پیوند با خواسته های سایر ایرانیان بود و هست.

در مقاطعی از تاریخ کشورمان، بیگانگان و دیکتاتورها آثار و کتابهای بجا مانده از گذشتگان و بزرگان ادبی هنری ایرانیان را به حریق آتش سپرده اند. در هر مقطعی که کتاب سوزان راه افتاده، بخشی از تاریخ مکتوب کشورمان از بین رفته است. کتاب سوزانها در عقب ماندگی کشورمان نقش بسزایی داشته اند. امروز حفظ و نگهداری آثار ادبی، هنری و تاریخی ملتهای دنیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است. که سازمان یونسکو هر ساله بودجه قابل توجهی را برای کمک به نگهداری آثار فرهنگی ملتهای تمام دنیا اختصاص میدهد. این در حالی است که در کشورمان ایران، که به داشتن فرهنگ و تمدن قدیمی و غنی شهره هستند. عده ایی در اوایل قرن 21 دست به کتاب سوزان میزنند، که نه از فرهنگ غنی کشورشان خبر دارند و نه حتی با بزرگان و ادبای آذربایجان آشنایی و یگانگی دارند.

بزرگانی که در این عکسها، کتابهایشان سوزانده ميشوند. بعد از هر حمله و غارت و بعد از هر کتاب سوزانی، ذره ذره برای حفظ و پابرجا ماندن فرهنگ ایرانی تلاش کرده اند. سعدی، حافظ و خیام و مولوی در آثارشان نه تنها نشانه ایی از دشمنی و کینه با ملیتهای ایرانی نیست، بلکه تبلیغ و ترویج دوستی ها و انسان دوستی است. به حق شعر سعدی بر سر در سازمان ملل متحد حک شده است. شعری که نشان از درایت و انسان دوستی سعدی دارد. این مفاخر ملی - فرهنگی ایرانیان، جدا از اینکه آثارشان را به چه زبانی نوشته اند. به تمامی ایرانیان تعلق دارند. امروز مردم کشورهای همجوار و هم فرهنگ با ایرانیان نیز این مفاخر ملی و فرهنگی را متعلق به خود میدانند. همواره به مناسبتهای مختلف از این بزرگان تجلیل میکنند.

اینکه ترکهای آذربایجان و سایر ملیتهای غیر فارس در ایران باید در تمامی سطوح سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با دیگران از حق و حقوق برابر برخوردار باشند، امری است مسلم که از طرف تمامی انسانهای روشنفکر، دمکرات و آزاده ایرانی قابل قبول و قابل دفاع است. اما برای رسیدن به حق خود، پايمال کردن حق و حقوق دیگران عملی مغایر شئونات اخلاقی و انسانی است.

کار کتاب سوزان که در عکسها دیده میشود، جدا از اینکه کار چه کسی باشد، شنیع و تکان دهنده هستند. دیدن این عکسها هر انسان آزاده، دمکرات و ایران دوست را متاثر میکند. از نگاه تمامی روشنفکران، فعالان و دوستداران حرکت ملی آذربایجان این گونه اعمال ضدفرهنگی و ضد ملی محکوم است، با صدای بلند به همه ایرانیان و مردم آذربایجان باید خاطر نشان کرد، که جوهر حرکت ملی آذربایجان در عین دفاع قاطع از خواسته های بر حق ترکهای آذربایجان، با این گونه کارها که نقار ملی را در بین ایرانیان دامن میزند، بیگانه است. روشنفکران و فعالان حرکت ملی آذربایجان، در این روزها است که میتوانند با موضع گیریهای صریح و قاطع خود از پاکیزگی و شفافیت حرکت ملی آذربایجان دفاع نمایند. موضعگیری فعالان حرکت ملی آذربایجان از این نظر با اهمیت است که فردا در خیزشهای بزرگتر، میتواند حرکت ملی آذربایجان را از انحرافات و سواستفاده دشمنان آن مصون بدارد. من مطمئن هستم، که گردانندگان اصلی کتاب سوزان دغدغه حق و حقوق ملی ترکهای آذربایجان ایران را ندارند. اینان بیگانه با فرهنگ و تمدن ایران و آذربایجان هستند. آذربایجان در طول تاریخ پربار خود فرزندانی چون ستارخان ها، باقرخان ها، حیدر عموقلی ها و شیخ محمد خیابانی ها را در دامن خود پرورش داده است. مردم و فعالان و روشنفکران ترکهای آذربایجان قطعا اینگونه افراد را از آن خود نمیدانند.

wahab_anssari@yahoo.de

وهاب انصاری

27 دسامبر 2006