مراسم روز جهانی زن در دانشگاههای ايران


*هشت مارس امسال در بسياری از دانشگاههای ايران با برگزاری مراسم
گراميداشت مقام و موقعيت زنان کشور همراه شد. شعارها و پلاکاردهای
اين تجمعات نماد درخشان آگاهی زنانه, نفی صريح اشکال گوناگون
آپارتايد جنسی, بيان مخالفت شجاعانه با قوانين مردسالارانه مذهبی
بويژه در حوزه قوانين مدنی و جزايی است...

 

يادداشت:کامران صفايی

روشنگری:امسال 8 مارس روز جهانی زن در بسياری از دانشگاههای ايران با برگزاری مراسم گراميداشت مقام و موقعيت زنان کشور همراه شد. شعارها و پلاکاردهای اين تجمعات نماد درخشان آگاهی زنانه, نفی صريح اشکال گوناگون آپارتايد جنسی, بيان مخالفت شجاعانه با قوانين مردسالارانه مذهبی بويژه در حوزه قوانين مدنی و جزايی بود. هشت مارس امسال تا همين جا نشان داد که قشر روشنفکر و فرهيخته دانشگاهی به حجاب سياه اجباری, به نابرابری های ساختاری و بی عدالتی های مضاعفی که از سوی حاکميت به عنوان دژ اصلی مردسالاری پاسداری می شود, به شکلی قاطع و راديکال معترض است و راه پايان دادن به اين نابرابری ها را نيز به خوبی می شناسد و قادر است بدون انحراف بر ريشه ها دست بگذارد.

مراسم گوناگون هشت مارس در دانشگاهها و بيانيه ها و اطلاعيه های منتشره در اين زمينه در عين حال نشان داد که جمهوری اسلامی عليرغم کنترل بر همه ابزارهای اطلاع رسانی و تبليغ و ترويج و القاگری, و پيگيری دائم سرکوب همه شکل های موثر اطلاع رسانی آزاد, نتوانسته است در ميان زنان روشنفکر و تحصيل کرده کشور پايگاهی بيابد و الگوی تحقير آميز "زن عفيفه مسلمان" که روزگارش در روايت حاکمان بايد به خانه داری و پخت و پز و بچه داری و اطاعت مطلق از همسر بگذرد, را در ميان زنان دانش آموخته جا بياندازد. مراسم هشت ماه امسال در دانشگاهها, در عين حال نشان داد که گرايش رژيم در زمينه مسايل زنان در دانشگاهها زير چادر اکسيژن نفس می کشد و لحظه ای که فشار سرنيزه و سرکوب نباشد, پودر می شود و بر زمين می ريزد.

پس از تجمعات تاکنونی در گراميداشت هشت مارس امسال آنچه حالا اهميت تام و تمامی دارد و لاجرم به واسطه اهميتش در کانون اصلی تمرکز قرار می گيرد اين است که آيا اين دست گذاشتن زنان مستقل, مبارز و آزاديخواه بر ريشه های نابرابری, اين بيان شجاعانه مصايب و آلام, و اين طرح صريح مطالبات برابری طلبانه زنان می تواند از حصارهای دانشگاههای کشور فراتر رود و در ميان زنان و بويژه زنان تهيدست توده اعماق منتشر گردد؟

امروز ديگر کمتر فعالی از ميان فعالين جنبش زنان را می توان در ايران يافت که نسبت به اهميت اين امر انديشه نکرده و در باره آن هيچ طرح و نظری نداشته باشد.

يکی از مهم ترين و داغ ترين بحث هايی که اکنون در ميان فعالين زنان جريان دارد درست همين نقب زدن در ميان مردم و راههای موثرتر بردن آگاهی زنانه در ميان عموم زنان و بويژه زنان محروم و تهيدست است. چرا که با وجود تنوع نظرات و تلون ديدگاهها بر هيچ کس پوشيده نيست که انتشار آگاهی زنانه در اعماق جامعه ايرانی, ضربه سنگينی بر حاکميت است و يکی از ريشه های موجوديت آن را متزلزل می کند.

در يک منظره عمومی و يک نگاه کلی, هم تفاوت سطح آگاهی و نيرو و توانايی, هم تفاوت جايگاه و خواستگاه و گرايش های موجود در ميان فعالين زنان, سطوح مختلف فعاليت ها, تعدد نقشه ها, و لذا تنوع سازمانيابی و نيز قدرت, چابکی و حيطه تاثيرگذاری متفاوت هر يک از آنها را اجتناب ناپذير می سازد. اين وضعيت اگر در تناسب با فشار و توطئه و سرکوب دائمی رژيم در نظر گرفته شود, اگر چه وجود اختلافات واقعی در ميان فعالين زنان و روش های مورد تاکيد هر بخش متمايز از اين فعالين را از ميان برنمی دارد و همواره فضايی برای بحث های پرشور ميان آنها باقی می گذارد که می تواند به پالايش هدف ها و روش های دسترسی به آنها به همه اين مجموعه ها خدمت شايانی کند, اما از سوی ديگر, عملا زنجيره ای از همسويی های موقت چند ضلعی را بر سر هدف های, معين و مقطعی و طرح های مشخص پديد می آورد که بهره برداری از آنها قطعا می تواند به گسترش نشر افکار فمينيستی و برابری طلبانه در جامعه ايران و طرح هر چه وسيع تر مطالبات زنان کمک کند.

تنوع سطوح و تفاوت هدف ها در ميان فعالين زنان به شرطی که به تخطئه مجموعه ای از همسويی های عملی مبارزاتی منجر نگردد و همپوشانی لازم را در مبارزه عليه استبداد تضعيف نکند و به شرط اين که هيچ مجموعه ای را مقيد به تبعيت از مجموعه ای ديگر نسازد, و ايجاد هر شبکه ای را به برچيدن شبکه ای ديگر مشروط نسازد, عملا می تواند شرايط محاصره عمومی استبداد از جوانب متعدد را فراهم آورد و محاصره عمومی استبداد, شرط الزامی برای پيروزی نهايی بر آن است.

خوانندگان علاقه مند به جزئيات مراسم و برنامه های هشت مارس امسال در دانشگاههای کشور و تصاوير مرتبط با آنها می توانند به لينک های زير در بخش خبر روشنگری نگاه کنند:http://16azar1385.blogspot.com/2007/03/8_587.html

http://www.jonbesh-zan.blogfa.com/post-29.aspx

http://16azar1385.blogspot.com/2007/03/8_07.html

http://www.16azar1385.blogspot.com

http://16azar1385.blogspot.com/2007/03/8_3157.html

http://www.roshangari.net/as/sitedata/20070304125955/20070304125955.html

 

 

 

گزارش مشروح دانشگاه تهران

جامعه حمایت زنان- " کلاس های بی هویت دانشگاهی، کشت بی سوادی و جلوه دانشگاه اسلامی، لعابی است که بر روی جامعه دانشگاهیِ پر از تضاد و مشکل کشیده شده است. در حقیقت تعارض بین دانشگاه و دست های آلودهِ حراست و دستگاه موازی امنیتی، نوع دیگری از اعتراضات را، که شکل واقعی تری نیز به خود گرفته است، در چند وقت گذشته برانگیخته. به طوری که موج اعتراض آزادیخواهی و برابری طلبی دانشجویان از مراسم 16 آذر سرخ امسال برخاست و فرونشست تا باز برخیزد و بر روی دانشگاههای سنندج و مازندران و تبریز و... فرو ریزد، اما امروز آنچه که شاهد بودیم این بود که دوباره این موجِ اعتراضی برخاسته تا این باربه مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، دانشگاه تهران و صدها نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران را درنوردد.هر چند پرچم ها به علاوه دستگاه هواشناسی ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نشان می داد که بادهای تند بهاری وزیدن گرفته و نم نم باران هم آغاز شده است. اما اینها هیچ کدام نمی توانست شکوه این روز طوفانی را که برای اولین بار بعد از سال 57 در حمایت از حقوق زنان ایران در دانشگاه بر پا شده بود بنمایاند.این حرکت اعتراضی از ساعت 30/12 ظهر مقابل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با سرود یار دبستانی و بالا رفتن پلاکارد ها آغاز شد، این در حالی بود که کوشش بد فرجام حراست دانشگاه برای ممانعت از حضور فعالین دانشجویی دانشگاههای مختلف در مراسم، ناکام مانده بود. پس از بالا رفتن پلاکاردها یکی از دانشجویان دختر دانشکده حقوق به خواندن بیانیه ای تحت عنوان دانشجویان مستقل پرداخت . پس از قرائت این اعلامیه که مشخصا در آن ( به طرح مسئله تفکیک جنسیتی دانشگاه و مسئله سهمیه بندی نسبت ورود دانشجویان دختر به دانشگاهها اعتراض شده بود)، شرکت کنندگان به تشویق پرداخته و به دنبال آن سرودی را که هم زمان از بلندگو پخش می شد همراهی می کردند.حوالی ساعت 10/1 دقیقه بیانیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای ایران توسط دانشجویان پلی تکنیک خوانده شد . در این بیانیه که به مناسبت روز جهانی زن نوشته و توزیع شده بود، دانشجویان، خواهان برابری بی قید و شرط زنان و مردان و لغو هر گونه نمود ظلم و ستم و تبعیض جنسیتی از تمامی شئون زندگی اجتماعی بوده و مطالباتی را که آن را، خواسته های اساسی این حرکت اعتراضی می دانستند چنین بیان داشتند:

آزادی، برابری

رهایی زن، رهایی جامعه است

تبعیض جنسیتی، ملغی باید گردد

لغو پوشش اجباری زنان

لغو طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاهها

لغو تفکیک جنسیتی دردانشگاه ها

جنبش زنان متحد جنبش کارگری

ما مخالف حمله نظامی، یا دخالت خارجی در تعیین سرنوشت مردم ایران هستیم

سنگسار، نماد بربریت

در گرما گرم اجرای این حرکت اعتراضی و خوانده شدن این بیانیه، تجمع کنندگان متوجه پخش اعلامیه ای موهوم و بی نام و نشان شدند که در این بیانیه، برگزارکنندگان را به طرفداری از یکی ازاحزاب اپوزسیون خارج از کشور و دستگاه امنیتی داخلی منتسب می کرد و شرکت کنندگان را نیز از شرکت دراین تجمع منع می نمود. طبق اخبار موثقی که از این تجمع به دست می آمد هر کسی به راحتی می توانست متوجه شود که این کار پلیسی به طور مشخص اقدام کسانی است که از دیر باز دشمنی خود را با جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی ثابت کرده اند.ساعت 30/1 دقیقه پس از سخنرانی کوبنده تعدادی از فعالین اجتماعی حوزه زنان و دانشگاه که در قالب تریبون آزاد این تجمع اعتراضی شکل گرفته بود. دانشجویان که تعداد آنها به 500 نفر می رسید با سر داد شعارهایی همچون تفکیک جنسیتی ملغا باید گرد. تبعیض جنسیتی محکوم است.و سرود یار دبستانی و برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن به سمت در اصلی دانشگاه حرکت کردند. به محض حضور دانشجویان پشت در اصلی دانشگاه نیروهای انتظامی و اطلاعات ناجا جلوی سر در دانشگاه حاضر شده و مردمی را که در پی شنیدن شعارهای کوبنده دانشجویان، اطراف سر در جمع گردیده بودند، متفرق می کرد. گفتنی است که پشت در دانشگاه شعارهایی از جمله:

اتحاد، مبارزه، پیروزی

معلم، کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد

زنان زندانی آزاد باید گردند

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

حکومت زور نمی خواهیم، پلیس مزدور نمی خواهیم و....

درفضای سر در اصلی دانشگاه تهران طنین انداز شده بود. در این بین حضور نیروهای امنیتی با لباس شخصی و دوربین به دست حتی در بین دانشجویان کاملا ملموس بود.همچنین دور از ذهن نیست که روی پلاکاردهایی که به مناسبت این روز از قبل تهیه شده بود شعار آزادی برابری، رهایی زن رهایی جامعه ، تبعیض جنسیتی ملغ باید گرددو ... به چشم می خورد. این تجمع پر شور دانشجویی حوالی ساعت 15/2 پشت در دانشگاه تهران با خواندن سرود سر اومد زمستون و انترناسیونال پایان یافت.قابل ذکر است بعد از پایان این مراسم و پراکنده شدن دانشجویان، حراست دانشگاه به منظور بازجویی اقدام به انتقال چهار نفر از فعالین دانشجویی به دفتر حراست کرد

 

 

سرکوب تجمع زنان در مقابل مجلس

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر - تجمع مسالمت آمیز زنان که قرار بود ساعت ۲ امروز در مقابل مجلس برگزار شود، با دخالت نیروی انتظامی به درگیری کشیده شد.ساعت 2 بعدازظهر امروز حدود 300 تا 400 تن از فعالین جنبش زنان و جنبش دانشجویی به منظور بزرگداشت روز جهانی زن و اعتراض به بازداشت و اعمال فشار و سرکوب بر زنان قصد حضور در مقابل درب اصلی مجلس را داشتند که دخالت نیروی انتظامی مانع از این امر شد.نیروهای انتظامی ضمن متفرق نمودن تجمع کنندگان به سوی میدان بهارستان اقدام به دستگیری تعدادی از افراد حاضر در تجمع نمودند، همچنین موبایل و دوربین عده ای از افراد نیز توسط نیروهای حاضر در محل ضبط شد.گفته می شود بازداشت شدگان، همگی به کلانتری 109 بهارستان انتقال یافتند. همچنین در لحظات پایانی تجمع زمانی که اکثریت افراد توسط نیروی انتظامی پراکنده شده بودند پلیس زن و یگان ضدشورش با حضور در میدان اقدام به متفرق کردن سایر افراد حاضر در محل کرد.قرار است مراسمی به همین منظور ساعت 5 بعدازظهر در محل سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) برگزار شود

 

ضرب وشتم گسترده شرکت کنندگان توسط گارد ضد شورش

ادوارنیوز: تجمع گروهی از فعالان سیاسی، دانشجویی و زنان به مناسبت 8 مارس در میدان بهارستان با حمله پلیس به خشونت کشیده شد.به گزارش شاهدان عینی در پی فراخوان برای تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی در ساعت 2 بعد از ظهر امروز پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی با برقراری تدابیر شدید امنیتی( که از صبح امروز و به دنبال تجمع معلمان آغاز شده بود) اقدام به ضرب و شتم و پراکنده سازی جمعیت 300 نفره ای که در ضلع شمالی میدان بهارستان و در برابر ایستگاه مترو تجمع کرده بودند کرد.نیروهای گارد ویژه ناجا با خشونت چندین نفر از فعالان سیاسی و دانشجویی حاضر در تجمعاز جمله عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ، مرضیه مرتاضی و فاطمه گوارایی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. نیروهای امنیتی یکی از خبرنگاران حاضر در تجمع را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.نیروهای امنیتی و انتظامی چندین مرتبه با هجوم به جمعیت اقدام به هدایت حاضران بسمت میدان بهارستان کردند با این وجود فعالان زن موفق شدند بیانیه خود به این مناسبت را توسط خانم شهلا انتصاری قرائت کنند.تعداد زیادی از زنان پلیس نیز در میدان بهارستان حضور داشتند.در پایان نیروهای انتظامی برای دقایقی شهلا انتصاری و دو نفر دیگر از فعالان زنان را بازداشت و سپس آزاد کردند.در این تجمع همچنین بابک احمدی و خشایار دیهیمی حضور داشتندبرخی اخبار از بازداشت 6 زن و 1 مرد در لحظات پایانی تجمع حکایت می کند.همچنین خبرگزاری فارس از ظهر امروز خبر داد که مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز جلسه علنی ندارد!