بیانیه مهم و تحلیلی جنبش دانشجوئی آذربایجان در آستانه اولین سالگرد قیام خونین و ضد آپارتایدی ملت بزرگ آذربایجان

 

یکسال از قیام کاملا مدنی، بشردوستانه و ضد تبعیض نژادی-زبانی ملت آذربایجان که حیرت جهانیان را برانگیخت و در صدر اخبار خبرگزاریهای بین المللی جهان قرار گرفت، می گذرد. قیامی میلیونی بر علیه سیاستهای تبعیض نژادی شونیسم فارس در قرن اخیر و "نه"ای بزرگ بر سالها تحقیر و تمسخر و بازگشتی سربلندانه و مفتخرانه به ارزشهای ملی، فرهنگی و زبانی ملت آذربایجان که در قالب شعار "هارای هارای من تورکم" تبلور یافت. قیامی که متاسفانه در اثر سیاست سرکوب فاشیزم فارس و سکوت مدیران جیره خوار و خائن محلی آذربایجان منجر به شهادت و زخمی شدن دهها تن از هموطنان و بازداشت هزاران تن از فرزندان قهرمان آذربایجان و نواده گان بحق بابک و ستارخان گردید که متاسفانه هم اینک تعدادی از آن هنوز هم در سیاهچال رژیم گرفتارند.

قیامی که در ارزیابیهای بین المللی مدنی، بشردوستانه و صلح آمیز بود، بوسیله رژیم توتالیتر به اصطلاح جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده شد و لکه ننگی دیگر بر پیشانی شونیسم فارس نهاد. قیامی که اگرچه ابتدا در جمع های چند هزارنفری دانشجوئی شکل گرفت، اما دیری نپائید که میلیونها تن از ملت آذربایجان را در شهرهای مختلف به کوچه ها و خیابانها کشاند و قدرت، عظمت و جسارت حرکت ملی آذربایجان را به رخ تمامی نیروهای تاثیرگذار عرصه سیاسی چه در داخل و چه در خارج کشید. قیامی که پیام آن خبر زایش جنبشی مدنی، دمکرات، سکولار، آزادیخواه و عدالت طلب در خاورمیانه و دنیای تورک به مرکزیت تبریز پیر بود.

متاسفانه همچنانکه پیش بینی می شد سردمداران حکومت جمهوری اسلامی نه تنها از درک پیام این قیام بزرگ بازماندند، بلکه با در پیش گرفتن سیاست سرکوب و اعمال خشونت آمیز، ملت آذربایجان را در آستانه یک انتخاب بزرگ و تاریخی قراردادند تا بعد از این صرفا منافع ملی ملت آذربایجان در داخل مجموعه بزرگ دنیای تورک به مهمترین پارامتر تاثیرگذار در ترسیم خط مشی سیاسی آینده ملت آذربایجان در ایران و خاورمیانه تبدیل شود.

ظاهرا تاریخ در حال تکرار است. اما دیگر بار ملت آذربایجان اشتباهات گذشته را تکرار نخواهد نمود، بلکه با عزمی جدی و راسخ به سوی آینده و آذربایجانی توسعه یافته و دمکرات حرکت خواهد کرد.

جنبش دانشجوئی مستقل و پیشرو آذربایجان همچنانکه بارها اعلام نموده، دو اصل اساسی " رسمیت یافتن زبان تورکی در ایران" و " برسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت ملی برای ملت آذربایجان" را بعنوان کف مطالبات ملی و متناسب با استاندردهای حقوق بشری دنیا در سرلوحه اهداف خود قرار داده است. جنبش دانشجوئی آذربایجان تحت هیچ شرایطی از این دو خط قرمز خود عقب نخواهد نشست. و صد البته با رویکردی غیرخشونت آمیز در راستای رسیدن به این اهداف مقدس مبارزه مدنی خود را شدت خواهد بخشید.

در پایان ضروری می دانیم نکاتی چند در ارتباط با تجمعات اعتراض آمیز را خدمت ملت شریف آذربایجان خلاصه وار اعلام داریم.

 

1.  قیام ملی آذربایجان قیامی مدنی، صلح آمیز، بشردوستانه، سکولار و دمکراتیک است. از اینروی هر گونه خشونت در تظاهرات ها، شکستن شیشه، آسیب رساندن به اموال خصوصی و عمومی و ... از دیدگاه جنبش دانشجوئی آذربایجان محکوم بوده و نتیجه ای جز تولید بهانه و دادن فرصت سرکوب به عوامل رژیم و لطمه زدن به اعتبار بین المللی حرکت ملی آذربایجان ندارد.

2.  هرگونه شعار که در واقع بنوعی باز تولید سیاست شونیستی حاکمیت فارس در داخل حرکت ملی آذربایجان بوده و استنباطهایی غیر مدنی را بهمراه داشته باشد، از دیدگاه جنبش دانشجوئی آذربایجان مذموم و محکوم است. حرکت ملی آذربایجان بایستی با تحمل و سعه صدر از چهارچوبهای اخلاق، مدرنیسم و مدنیت خارج نشود. سی میلیون تورک آذربایجان این توان و قدرت را دارد که با توسل به مبارزه ای مدنی به حیات سیاسی شونیسم در ایران برای همیشه پایان دهد.

3.  فعالین خارج کشور نقش بسیار والا و ارزنده ای در جلوگیری از تحقق کامل خفقان در آذربایجان داشته و از اینروی لایق تقدیر و سپاس هستند. اما بایستی متذکر شویم که آینده سیاسی حرکت ملی آذربایجان نه در خارج از آذربایجان بلکه در داخل کشور و بوسیله فعالین آن ترسیم می گردد. سعی در تحمیل سمبل و رهبریتی غیردمکراتیک از خارج به داخل محکوم بوده و هر گونه سمبل، رهبر و یا رهبران حقیقی حرکت ملی آذربایجان در طی فرآیندی دمکراتیک از سوی ملت آذربایجان تعیین خواهند شد.

4.  جنبش دانشجوئی آذربایجان از تمامی فعالین کارگری، معلمین و زنان می خواهد که با پیوستن به صفوف فعالین حرکت ملی آذربایجان دست در دست هم بسوی آذربایجانی مرفه، توسعه یافته و دمکرات حرکت کنند.

5.  اتحاد ملت های تحت ستم غیر فارس در ایران زمینه را برای سقوط سریعتر امپراطوری فارس-شیعه رادیکال مهیا خواهد نمود. از اینروی فعالین سیاسی این ملل می توانند ضمن حفظ احترام متقابل با اتخاذ تاکتیک های مشترک مبارزاتی و همکاریهای صمیمانه عرصه را بر شونیسم فارس تنگ تر کنند.

 

امید است فعالین دانشجوئی و ملی آذربایجان با لحاظ شرایط و حساسیت های موجود در هر شهر و منطقه و با اتخاذ تدابیر کافی ضمن بزرگداشت این قیام بزرگ با تهیه خبر، عکس و گزارش از هر نوع تجمعی سکوت و خفقان حاکم بر آذربایجان را شکسته و صدای مظلومیت آنرا بگوش جهانیان برسانند.

 

بخش رسانه ای جنبش دانشجوئی آذربایجان

گله جک بیزیمدیر

شنبه 29 اردیبهشت 1386

19-05-2007