حركت ملي آذربايجان و مثلث نفاق

حميده اسكوئي

 

سالهاست كه حركت ملي آذربايجان از وجود يك اپيدمي و بعبارتي مثلث نفاق سخت رنج مي برد. وجود و حضور اين مثلث نفاق بر فعالان حركت ملي آذربايجان كاملا واضح و آشكار است. مثلثي كه متاسفانه با هرز دادن نيروي حركت ملي آذربايجان مانع شكل گيري هر گونه محيطي دوستانه و جدي بين فعالان ملي مي گردد. اين مثلث با تمسك به غيراخلاقي ترين روش ها و با پاشيدن تخم نفاق انرژي حركت ملي را در داخل خود حركت صرف اصطكاكهاي بين گروهي نموده و از بين مي برد. اگرچه اين مثلث به لحاظ كيفي و كمي فوق العاده ضعيف مي باشد ولي با تمسك جوئي به غيراخلاقي ترين روش ها توانسته است همچنان خود را تنها حاكم فضاي نفاق در حركت ملي آذربايجان نگهدارد. ايجاد سمبل ها و رهبران پهلوان پنبه و تحميل آن بر حركت ملي سياست ديروز آنها و مصادره شعارها، سمبل ها و فعاليت هاي تحقيقاتي و علمي ساير گروهها سياست روز آنهاست. فعاليت اين مثلث نفاق باعث شده كه حتي نيروهاي مومن و فعال در داخل حركت ملي آذربايجان نگرشي منفي و محتاطانه به يكديگر داشته و از يكديگر دوري گزينند. حتي بسياري از فعالان با ديدن چنين فضاي مسموم با دوري گزيدن از فعاليت جمعي به فعاليت هاي انفرادي روي بياورند. حركتي كه مي بايست تابحال كادرهاي تخصصي خود را تشكيل ميداد، همچنان انرژي خود را صرف محافظت خود از شانتاژهاي مثلث نفاق مي كند. واقعا تئوريسين هاي اين مثلث نفاق در پشت پرده چه كساني هستند و چه سودي از آن مي برند براي نويسنده اين سطور مبهم است؟ مثلثي كه يك راس آن در آمريكا، راس دومش در سوئد و راس سومش در دانشگاه تبريز لانه كرده، واقعا بدنبال چيست؟ اين مثلث آب به آسياب چه كساني مي ريزد؟ اين مثلث چرا نمي خواهد فعالان حركت ملي دست در دست هم پروژه به تاخير افتاده حركت ملي آذربايجان را به سرمنزل مقصود برساند؟ اين مثلث در پي يافتن به چه اهدافي است؟

در حاليكه نگاه دنيا معطوف به ايران و حركت ملي آذربايجان است و درحاليكه دهها فعال در زندان و بيرون از زندان مشغول افشاگري رژيم نژاد پرست جمهوري اسلامي مي باشند، اين آقايان هر از چند گاهي با مطرح كردن موضوع بيخودي و يا مصادره فعاليت جمعي ديگر فضاي حركت ملي آذربايجان را گل آلود نموده و با اتخاذ موضعي حق به جانب و مظلومانه زمينه مطرح شدن خود را فراهم مي كنند. عملكرد اين مثلث بصورت غير مستقيم باعث تقويت اختلاف بين ساير گروههاي فعال نيز مي شود. چرا كه نحوه برخورد با اين مثلث خود به عامل بحث و حتي اختلاف و دودستگي بين فعالين صادق حركت ملي آذربايجان مي شود. اگرچه اين مثلث پي درپي با ريزش نيرو مواجه است و در درون خود به فراكسيونهاي متعددي تجزيه مي شود، اما باز ناجوانمردانه مانع هرگونه اجماع عمومي در داخل حركت مي مي شود. تاكنون فعالان بسياري با خواهشها و نصيحت هاي پشت پرده از آنها خواسته اند كه به اين سياست خود خاتمه دهند، اما متاسفانه تاكنون به نتيجه اي نرسيده اند. بطوريكه حتي منتقدين اين مثلث با غيراخلاقي ترين رفتارها و حتي فحش ها ي خانوادگي مواجه گرديده اند. نمونه آن افشاگريهاي خانم(م.ز) بود كه متاسفانه نحوه برخورد با وي نيز برهمگان روشن است. اين نوشته سعي ندارد نسبت به نصيحت مجدد آنها اقدام كند، چرا كه " آزموده را آزمودن خطاست". اما حداقل از سايت هاي خبري اين انتظار و خواهش را دارد كه با بايكوت نمودن جدي اين مجموعه اجازه آسيب بيش از اين به حركت ملي آذربايجان را ندهند. بگذار آنها در سايتهاي خود براي طرفدارانشان موعظه كنند. رسالت تاريخي فعالين حركت ملي آذربايجان مديريت عوارض فعاليت اين مثلث و سالم نگهداشتن بدنه فعال و معتقدين به اصول اخلاقي و شرايط سالم بازي و رقابت سياسي است.