اخیراً نوشته ای تحت عنوان: "کسی که فارسی را زبان رسمی ایران بشناسد، طبق اعلامیه حقوق بشر محکوم است" بنام من در سایت های مختلف نشر شده است. گر چه به نظر می رسد، اجزاء و مضمون آن نوشته متعلق به من است، ولی از قسمت های مختلفی از مقالات و نوشته های متعدد من گرفته شده و کنار هم چیده شده اند تا به شکل یک نوشته مستقل و جدید جلوه داده شود! علاوه بر آن، من تاکنون نوشته ای تحت این عنوان ننوشته ام.

نظرات من در مورد حقوق غیر قابل انکار ملیت های ایران، بویژه حقوق زبانی و ضرورت آزادی زبان ترکی آذربایجانی بر کسی پوشیده نیست، چنان که در تمامی طول عمر خود از آن حقوق دفاع کرده و خواهم کرد. حال، ترتیب دهندگان آن با چه قصد و نیتی به این عمل مبادرت کرده اند، موضوعی است که هنوز روشن نیست.

مونتاژ نوشته ای به نام من و انتشار آن در سایت های مختلف بدون آگاهی خودم، عملی است غیر اخلاقی و من آنرا محکوم می کنم.

رضا براهنی -2013-01-07