سؤزوموز

 

عوامفريبي و پارانوياى تجزيه همچنان ادامه دارد

بروكراسي قوميتگراي فارس و فارسستاني كه رسميت زبان قوم اقليت فارس و حاكميت فارسستان بر ديگر ممالك و مناطق ملي را خود وامدار دخالت استعمار انگليس در ايران است٬ گفتماني انكاري بدين شكل ايجاد نموده است: "در ايران هويت و ملت تركي وجود ندارد٬ آنچه زبان تركي ناميده ميشود٬ زبان نيست٬ كساني كه خواهان حقوق برابر خلق ترك با قوم فارس٬ رسميت زبان تركي٬ تعليم و تعلم به اين زبان و برابري سياسي و حقوقي و اداري فارسستان و آزربايجانند٬ همه تجزيه طلبان پان تركيست٬ عمال بيگانه و دشمنان ايران و مردمان آنند"ּ بديهي است كه ادعاها و بهانه هاي قوميت گرايان فارس و دولت در مورد عدم شناسائي حقوقي و قانوني هويت خلق ترك و حقوق اش٬ همه در ضديت با واقعيتها و حقايق قرار دارندּ

 

همه قرائن و شواهد نشان مي دهد كه دولت جمهوري اسلامي ايران كه اكنون علنا در تسلط قوميتگرايان افراطي قوم همسايه و اقليت فارس قرار دارد٬ هنوز نداي خلق ترك٬ بزرگترين مليت ساكن در ايران را نشنيده است و حتي بسياري از مقامات درجه اول آن كه به لحاظ مليت فارس و فارسستاني اند٬ مصمم به ادامه حتي تشديد و گسترش سياستهاي داخلي و خارجي همه جانبه ضد تركي و ضد آزربايجاني خويش اندּ

 

آيا تيمهاي تبليغاتي دولت و مقامات فارس-فارسستاني كه نظام جمهوري اسلامي را اداره ميكنند٬ از ديدن واقعيات روزمره جامعه ايران٬ كه آنها را هر شهروند عادي نيز به سهولت مي بيند و ميداند و درك ميكند٬ واقعا عاجزاند؟ دولتمردان منتسب به قوم اقليت فارس٬ به چه سبب بيش از هشت دهه است كه مسئله تحصيل به زبان مادري اكثريت مردم ايران را٬ كه همه ايرانيان از روشنفكران تا توده كوچه و بازار خواستار حل آنند٬ به چنين مشكل عظيمي تبديل نموده اند؟ زبان ملتي چهل ميليوني را انكار نمودن٬ مليتي كه هزار سال بر اين خاك و مردم روي آن و از جمله قوم فارس و فارسستان حكومت نموده است را نفي نمودن٬ آيا دفاع از كدامين منافع ملي است؟ نشناختن هويت ملل ساكن در ايران٬ نشناختن برابري حقوق اين ملل با قوم فارس٬ انكار حق تعليم و تعلم به زبانهاي ملي٬ سعي در تداوم سلطه سياسي و فرهنگي و اقتصادي فارسستان بر مناطق ملي از جمله بر آزربايجان و قاشقاي يورد و افشار يورد٬ از مهمترين عاملهاي رشد روند از هم فروپاشيدگي كشور و جاباز نمودن براي دسيسه ها و بازيهاي استعماري دول بزرگ منطقه اي و جهاني استּ

 

ناخشنودي و نفرت از زبان فارسي٬ عكس العملي به راسيسم فارسي دولتي

 

دولت ايران آشكارا بين ملل ايرانى تبعض اعمال مىنمايد. در حاليكه علاوه بر رسمى نمودن فقط زبان فارسى٬ با تمام امكانات به گسترش٬ حفظ٬ رشد دادن و جايگزين كردن اين زبان در ايران مشغول است٬ ديگر زبانهاى رايج در ايران و از جمله زبان تركى كه زبان اكثريت مردم كشور است را از همه امكانات و حمايتهاى فوق محروم ساخته است. هر چند عده اي از مفسرين و تحليلگران ترك سعي بر سرپوش گذاردن و يا كتمان شعارهاي توده جوان و مردم ترك بر عليه زبان فارسي بر آمده اند٬ مي بايد به صراحت به آن اعتراف نمود: در ميان لايه هاي گوناگون خلق ترك در ايران از روشنفكر تا توده عامي مردم٬ ناخشنودي گسترده اي بر عليه زبان تحميلي٬ دولتي و قاتل فارسي ريشه دوانيده است كه همانگونه كه در خيزش اخير نيز ديده شد- به سرعت در حال تبديل شدن به نفرت از زبان و فرهنگ فارسي و فارسستان مي باشدּ روشنفكران و فرهنگيان ترك٬ به درستي زبان فارسي٬ فارسي آموزي و فارسي نويسي را به مثابه اساسي ترين ابزار دولت قوميتگرا٬ براي نابودي زبان و فرهنگ تركي در آزربايجان٬ قاشقاي يورد و افشار يورد و فارس سازي خلق ترك و مناطق ملي سه گانه مذكور مي دانندּ از قضا قوميتگرايان فارس نيز در باره نقش زبان فارسي عينا به همين شكل مي انديشندּ

 

رفسنجاني رئيس پان ايرانيست مجمع تشخيص مصلحت نظام كه خيره سرانه زبان فارسي را ركن مليت ايراني تعريف نموده است مي گويد: "فارسي زبان تمدن دنيا٬ ريشه دارتر از عربي و مقدمه آن استּ" احمدي نژاد با اشاره به فعاليتهاي چهار فرهنگستان فارسستان مي گويد "بايد به نقطه اي برسيم كه تعصب فارسي به تعصب عمومي تبديل شود"ּسּ عּ خامنه اي رهبر نظام جمهوري اسلامي در ديدار با امامعلي رحمانوف رئيس جمهور تاجيكستان٬ از ايران كثيرالمله با اكثريت نسبي جمعيت ترك٬ به عنوان "كشوري فارسزبان" ياد ميكندּ نهاونديان معاون شوراي امنيت ملي ادعا مي كند كه زبان مادري و رسمي تركان ايران فارسي استּ رئيس پان ايرانيست٬ ضد آزربايجان و تركستيز مجلس٬ حداد عادل اعلام نموده است كه نخستين و تنها شعبه فرهنگستان زبان فارسي به زودي در تبريز مركز آزربايجان گشايش خواهد يافت! سخنان تحريك آميز قوميتگرايانه مانند اغراق و غلو در باره زبان قوم اقليت فارس و اقدامات گستاخانه اي مانند گشايش فرهنگستان فارسي در آزربايجان كه تدبيري در راستاي سياست نژادپرستانه فارسسازي است٬ مطلقا به معني توهين به و تحقير خلق ترك و آزربايجان استּ

 

نافرماني مدني- مقاومت منفي حق و وظيفه خلق ترك است!

 

زبان تركى زبان اكثريت مردم ايران و بيش از هزار سال يكى از زبانهاى رسمى دولتهاى تركى-آزربايجانى حاكم بر ايران بوده است. آغاز دوباره آموزش به اين زبان در سراسر كشور و رسمى گردانيدن آن از طرف دولت٬ دو خواست و نياز فورى جامعه ايرانى است. رئيس جمهور فارسستاني احمدي نژاد در ماه و هفته هاي گذشته پياپي به چندين استان آزربايجاني از جمله استانهاي مركزي٬ قزوين٬ همدان٬ آزربايجان شرقي٬ اردبيل و آزربايجان غربي سفر نموده استּمتاسفانه در مصوبات جلسه هاي استاني هئيت دولت برگزار شده در شش استان آزربايجاني مذكور٬ مطلقا چيزي در باره خواستها و مطالبات ديرين ملي خلق ترك و مملكت آزربايجان از دولت ايران كه مسبب تظاهرات خياباني و قيامهاي شهري اخير نيز بوده اند وجود نداردּ

 

در اين چنين شرايطى حفظ و گسترش زبان تركى در درجه اول بر عهده خود مردم است. سرپيچي و تعلل دولت جمهوري اسلامي ايران از وظائف حقوقي و قانوني خود در قبال ملل ساكن در ايران و عناد خيره سرانه اش در اعمال تبعيض بر له اقوام فارس و ارمني و بر عليه ملل ترك و عرب و ּּּּ مطلقا غيراخلاقي و نامشروع استּ و به همان اندازه مقاومت مدني خلق ترك در مقابل اجرائات نژادپرستانه فارسي مقامات فارسستان و گماردگانش در آزربايجان٬ قاشقاي يورد و آفشار يورد٬ عصيان بر عليه زير پاگذارده شدن قراردادهاي اجتماعي توسط دولت و سرپيچي اين خلق از قوانيني كه ناظر بر انكار زبان٬ هويت و حقوق ملي فرهنگي و سياسي خلق ترك و ممالك تركي سه گانه فوق است نيز اخلاقي و مشروع مي باشدּ

زبان فارسي و همه موسسات و وسائط گسترش زبان و فرهنگ فارسي در مناطق ترك نشين هدف اند!

 

رسميت انحصاري زبان و خط قوم اقليت فارس٬ و كاربرد انحصاري آن در نظام آموزشي ممالك و مناطق غير فارس مطلقا غير قابل قبول و مستحق سرپيچي شهروندان و ملل ايراني استּ دولت مي بايست در اسرع وقت به اين انحصار غير مشروع٬ ضد انساني و ضد اخلاقي پايان داده و مقدمتا به بازگشايي مدارس تركي در مناطق ترك نشين اقدام نمايدּوجود و فعاليت مدارس فارسي زبان در مناطق ترك نشين ايران و آزربايجان تنها زماني قابل قبول است كه متقابلا و به همان مقدار مدارس تركي زبان در مناطق فارس نشين و فارسستان موجود و فعاليت داشته باشندּ

 

وضعيت آذربايجان كوچكترين فرقى با يك مملكت تحت اشغال و استعمار ندارد. كار به جايى رسيده است كه ديگر مقامات اقليت فارس ويا فارس زده اجازه نامگذارى اماكن و كودكان٫ تاسيس انجمنهاى شعر يا چاپ مجلات به زبان تركى حتى صحبت به آنرا در دهات آذربايجان هم نمىدهند. زبان فارسى تنها مىتواند زبان رسمى و ادارى منطقه فارس نشين كشور باشد٬ و در شرايط دمكراتيك نه تنها نمىتواند زبان رسمى و دولتى ديگر مناطق ملى ايران باشد بلكه نمىتواند حتى تنها زبان رسمى و ادارى دولت مركزى ايران كثيرالمله نيز باشد.

 

مبارزه براى پايان دادن به حاكميت فاشيسم فارسى و سلطه زبان و فرهنگ فارس در ايران عين حقوق بشر و دمكراسى و آزادى است. همانگونه كه نابودي زبان و فرهنگ تركي و گستراندن و جايگزين ساختن زبان و فرهنگ فارسي به جاي آن سياست استراتژيك دولت ايران٬ قوميتگرايان و راسيسم فارسي است٬ ممانعت از گسترش و سيطره استعماري زبان و فرهنگ فارسي در حيات فردي و اجتماعي خلق ترك٬ و جهد در حفظ و گسترش زبان و فرهنگ تركي نيز سياست راهبردي خلق ترك در ايران استּ بر اين مبنا همانگونه كه راسيسم فارسي زبان و فرهنگ تركي را هدف گرفته است٬ جنبش ملي دمكراتيك ترك در ايران نيز مي بايد زبان و فرهنگ فارسي را هدف بگيرد: تا زمانيكه برابري همه جابنه و مطلق دو خلق٬ زبان و فرهنگ تركي و فارسي در ايران تضمين و عملي نشده است٬ زبان و فرهنگ تركي و همه موسسات و ابزارهاي دولتي و غير دولتي گسترش آن در مناطق ترك نشين هدف مبارزه مدني و ملي دمكراتيك خلق ترك اند!

 

اگر زبان ملي تركي شرف است٬ همه مي بايست صاحب اين شرف باشند

 

پس از تظاهرات خياباني و قيامهاي شهري تاريخي در آزربايجان جنوبي٬ قاشقاي يورد و افشار يورد٬ خواست شريف رسمي و دولتي شدن زبان تركي و آغاز تعليم و تعلم به زبان ملي تركي در سال تحصيلي جاري٬ ديگر صرفا خواست دانشجويان و روشنفكران ترك نيستּ اگر زبان ملي تركي شرف است- كه است- همه مي بايست صاحب اين شرف باشندּدر اين راستا و براي تحقق خواست همگاني رسميت زبان تركي٬ بلاانقطاع تدابير و كامپانياهاي گوناگوني از سوي نخبگان و توده ترك طرح و اجرا مي گردندּ در اين ميان٬ كامپانياي اصلي براي رسمي و دولتي شدن زبان تركي٬ كامپانياي "آناديليمي دؤولتدن گئري ايستيره م" استּ تدبير "قابلاما-قاشيقلي پروتئست" يكي از پايه هاي اين كامپانياست كه اخير از سوي برخي از دانشجويان پيشنهاد شده و با گذشت زمان شايعتر ميشودּ اين كامپانيا كه به صورت كوبيدن بر قابلمه ها و ديگها و تاوه ها بر بامها٬ در ساعت نه شب هر شنبه است٬ تا رسمي و دولتي شدن زبان تركي ادامه خواهد يافتּ از پايه هاي اصلي ديگر كامپانياي "دؤولتدن آناديليمي گئري ايستيره م" فعاليت براي آغاز تعليم و تعلم به زبان تركي در مدارس و دانشگاهها در سال تحصيلي جاري استּ در اين رابطه دعوت به "تحريم كلاسهاي مدارس فارس زبان" در آغاز سال تحصيلي٬ در اعتراض به ممنوعيت تعليم و تعلم به زبان ملي تركي و تحميل تحصيل اجباري به زبان قوم اقليت فارس در مناطق ملي تركي نشين نيز كه براي نخستين بار شاهد آن بوديم با پاسخ مثبت توده ترك توام بوده استּ

 

درست است كه پيشگامي اين كامپانياها هم اكنون در دست دانشجويان ترك است اما نميتواند كه بدين سطح محدود شودּ اين كمبودي است كه بايد رفع گرددּ مىبايست كه زنان و كودكانمان را به اين كارزار جلب نمود. از مهمترين گروههايي كه ميبايد از حق تعليم و تعليم به زبان مادري برخوردار باشند كودكان دبستاني٬ كودكستاني و مهد كودكها مي باشندּ مهد كودكها و دبستانها را خارج از اين كامپانيا نگهداشتن فوق العاده مضر استּ مىبايست خواست معصومانه تحصيل به زبانهاى ملى و مادرى به سطح مدارس ابتدائى٬ دبستانها٬ راهنمايى و دبيرستانها و به سطح قصبات و دهات و روستاها و در همه سطح كشور كشانيده شود. مىبايست براى شروع عملى تحصيل به زبان تركى در همه سطوح به آمادگى عملى پرداخت. مىبايست مقاومت ها و فشارهاى غير مشروع و بناحق دولتى و اعمال قوه قهريه در مقابل اين خواست معصومانه خلق ترك در ايران را در سطح كشور و در خارج آن٬ در مقابل افكار عمومي داخل و خارج قاطعانه و پيگير و به صورت بسيار گسترده افشا شود.

 

گئرچه يه هو!!!